writing: declare utf8 source of perl includes
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Sat, 7 Feb 2015 06:53:43 +0000 (07:53 +0100)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Sat, 7 Feb 2015 15:03:22 +0000 (16:03 +0100)
Apparently not noticeable in some environments, but normally encoding needs
to be specified to avoid being interpreted as Latin1.

tools/mkdigraphlist
writing-brah.inc.pl
writing-digits.inc.pl
writing-latn.inc.pl
writing-phnx.inc.pl
writing-script.inc.pl

index fa67418a0aaf05c74433754934184f7e33387cfd..a1bfbcd05476d2bd77c6ee52365a1529d26256fd 100755 (executable)
@@ -153,6 +153,7 @@ for my $row (values %info) {
 
 # output perl code of hash
 # (assume no backslashes or curlies, so we can just q{} w/o escaping)
+print "use utf8;\n";
 print "+{\n";
 printf '(map {$_=>0} qw{%s}),'."\n", join(' ',
        map { substr($_, 1, 1).substr($_, 0, 1) } sort keys %di
index 9025e1348ba7acc95f4bfc240ed07da039462b8e..ae28d2be12ba2401b08893a5fd480c9fe73ee112 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+use utf8;
+(
 iso      => [qw{ k  kh g  gh ṅ  c  ch j  jh > ñ  ṭ  ṭh ḍ  ḍh ṇ  t  th d  dh n ṉ  p  ph b  bh m  y  r ṟ  l  ḷ  ḻ  v  ś  ṣ  s  h }],
 ipa      => [qw{ k  kʰ ɡ  ɡʱ ŋ  c  cʰ ɟ  ɟʱ > ɲ  ʈ  ʈʰ ɖ  ɖʱ ɳ  t̪  t̪ʰ d̪  d̪ʱ n̪ n  p  pʰ b  bʱ m  j  r ɾ  l  ɭ  ɻ  ʋ  ʃ  ʂ  s  ɦ }],
 orya     => [qw{ କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  > ଞ  ଟ  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  > ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ  > ର  ଲ  >  ଳ  ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ }],
@@ -17,3 +19,4 @@ khmr     => [qw{ ក  ខ  គ  ឃ  ង  ច  ឆ  ជ  ឈ  > ញ  ដ  ឋ  
 thai     => [qw{ ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  > ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  > น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  > ร  ล  >  -  ว  ศ  ษ  ส  ห }],
 laoo     => [qw{ ກ  ຂ  -  ຄ  ງ  ຈ  ສ  ຊ  -  > ຍ  -  -  -  -  -  ຕ  ຖ  ທ  -  > ນ  ປ  ຜ  ຟ  ພ  ມ  ຢ  > ຣ  ລ  >  -  ວ  -  -  -  ຫ }],
 tglg     => [qw{ ᜃ  -  ᜄ  -  ᜅ  -  -  -  -  > -  -  -  -  -  -  ᜆ  -  ᜇ  -  > ᜈ  ᜉ  -  ᜊ  -  ᜋ  ᜌ  > ᜇ  ᜎ  >  -  -  -  -  ᜐ  ᜑ }],
+);
index e45bf5f4f4092f89f66b694e6f755defe5555966..a7176c02c34e5abb516ca478b33e7f37aa40d460 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+use utf8;
+(
 hant     => [qw{ 壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零 }],
 hans     => [qw{ 一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇 }],
 suzhou   => [qw{ 〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩   }],
@@ -37,3 +39,4 @@ teng     => [qw{           }],
 tlh      => [qw{            }],
 osma     => [qw{ 𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒠 }],
 brai     => [qw{ ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ }],
+);
index d20c5e4c123fd6af6c23eac7e81667c00f071049..d808e0d8fec82914095778f69af06e17e0f5300f 100644 (file)
@@ -1,6 +1,9 @@
+use utf8;
+(
 latn     => [qw{ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z }],
 latfsuet => [qw{ a b c d e f g h i j k l m n o p q r ſ s t u v w x y z }],
 ase      => [qw{ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z }],
 brai     => [qw{ ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵ }],
 morse    => [qw{ ‧‑ ‑‧‧‧ ‑‧‑‧ ‑‧‧ ‧ ‧‧‐‧ ‐‐‧ ‧‧‧‧ ‧‧ ‧‐‐‐ ‐‧‐ ‧‐‧‧ ‐‐
                  ‐‧ ‐‐‐ ‧‐‐‧ ‐‐‧‐ ‧‐‧ ‧‧‧ ‐ ‧‧‐ ‧‧‧‐ ‧‐‐ ‐‧‧‐ ‐‧‐‐ ‐‐‧‧ }],
+);
index 5e0fc0440e8152e5cb6f934afc963234ff871aaf..174b9aaeb9ff1e88881d866320618276a34206f8 100644 (file)
@@ -1,3 +1,5 @@
+use utf8;
+(
  latn     => [qw{ A > B  C G  D  > E  F  Y  U V W Z H  > -  I J K L M N > X  O  P >  - Q  R > S  T }],
 #runr_ys  => [qw{ ᚭ - ᛓ  ᚴ ᛆ  -  > -  ᚠ  >  > > - ᛧ ᚽ  ᚦ -  > ᛁ - ᛚ ᛙ ᚿ > -  -  - >  - -  ᚱ > ᛌ  ᛐ }], # short-twig fuþark
 #runr_m   => [qw{ ᚮ - ᛒ  ᚲ ᛆ  -  > -  ᚠ  >  > > - ᛧ ᚼ  ᚦ -  ᛁ ᛂ - ᛚ ᛘ ᚿ > -  -  - >  - -  ᚱ > ᛋ  ᛐ }], # fuþork (medieval)
@@ -17,3 +19,4 @@
  syrc     => [qw{ ܐ > ܒ  > ܓ  ܕ  > ܗ  >  >  > > ܘ ܙ ܚ  > ܛ  ܝ ҩ ܟ ܠ ܡ ܢ > ܣ  ܥ  ܦ >  ܨ ܩ  ܪ > ܫ  ܬ }],
  arab     => [qw{ ا > ب  > ج  د  ه ـ  >  >  > > و ز ح  > ط  > ي ك ل م ن > س  ع  ف >  ص ق  ر > ش  ت }],
 #arab     => [qw{ ^ ^ ^  ^ ^  ذ  ^ ^  ^  ^  ^ > ^ ^ خ  ^ ظ  ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ س  غ  ^ ^  ض ^  ﺭ ^ ^  ث }],
+);
index 3fb6ca5bb48318e98a8b8279c873f93993a020ed..885026879eacf0b1d4cb5bb5c2d67ef4774fa8d7 100644 (file)
@@ -1,4 +1,5 @@
-{
+use utf8;
++{
 arab     => 'Arabic',
 armi     => 'Aramaic',
 bali     => 'Balinese',