formatchar: highlight by unicode range if no digraphs
[sheet.git] / unicode.plp
1 <(common.inc.plp)><:
2
3 Html({
4         title => 'unicode glyph cheat sheet',
5         version => 'v1.0',
6         description => [
7                 "Common Unicode characters with digraph or code point, layed out for quick location.",
8                 "Includes general symbols, arrows, drawing characters, and IPA letters.",
9         ],
10         keywords => [qw'
11                 unicode glyph char character reference common ipa symbol sign mark table digraph
12         '],
13         stylesheet => [qw'light dark red'],
14 });
15
16 :>
17 <h1>Common Unicode</h1>
18
19 <p>
20 Glyphs are followed by
21 <a href="/digraphs">digraph</a> or <a href="/charset">code point</a>,
22 i^k or i^vu respectively in <a href="/vi">Vim</a>.
23 </p>
24
25 <div class="diinfo">
26
27 <:
28 use Shiar_Sheet::FormatChar;
29 my $glyphs = Shiar_Sheet::FormatChar->new;
30
31 if (exists $get{di}) {
32         $glyphs->{digraph} = defined $get{di} ? ! !$get{di} : 1;
33         $glyphs->{unicode} = 1;
34 }
35 if (exists $get{q}) {
36         $glyphs->{unicode} = -1;
37         $glyphs->{digraph}--;
38 }
39
40 our $verbose = exists $get{v};
41
42 $glyphs->print(
43         'Popular',
44         [qw{. « » . ‹ › . ‘ ’ . “ ” . „ ‚ . ‟ ‛}],
45         [qw{. † ‡ • . § ¶ # . © ® ™ . ° ′ ″ . − × ÷ . ± ² √}],
46         [qw{. ⚋ ⚊ . ⚐ ⚑ . ☺ ☹ . ✓ ✗ . ✔ ✘ }, $verbose ? () : qw{. ◄ ►}],
47         [qw{. å ä ö ü ß . ā æ ø ű ſ}],
48         [qw{
49                 . á è õ û ç . ą ı ơ ů þ
50         }],
51         $verbose ? [qw{
52                 .>Englisc   æ ð ē ȝ œ þ ƿ
53                 .>Sámi      á č đ ŋ š ŧ ž
54                 .>Slavic    ą ě ł ů ź ż ž
55                 .>Türkçe    ç ğ ı İ ö ş ü
56                 .>Esperanto ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
57         }] : (),
58         [qw{. α β}],
59         [qw{. ¿ … 〃 ‐ – . ‽ · ※ ‒ — }],
60
61         'Symbols',
62         [qw{. ¤ ¢ ₥ € £ ₨ $ ¥ . ฿ ₫ ₭ ₦ ₱ ₮ ₩ ₪}],
63         [qw{. ♠ ♡ ♢ ♣ . ♤ ♥ ♦ ♧}],
64         [qw{. ☮ ☯ ☻ ♪ ♲ ♿ }],
65         [qw{. ✂ ✉ ℻ ☎ ☏}, $verbose ? qw{. 🔞 🔾 🔰 🔮 🕀 } : ()], # communication
66         [qw{. ✊ ✋ ✌ }, $verbose ? qw{. 🖹 🐜 👼 } : ()], # 3-way (RockPaperScissors, TerranProtossZerg)
67         [qw{. ⚠ ☡ ☠}],
68         'Signs',
69         [qw{. ☉ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇}],  # solar
70         [qw{
71                 . ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
72         }, !$verbose ? () : qw{
73                 . 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑
74                 . 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 猴 雞 狗 豬 鼠 牛
75                 . 🐅 🐇 🐉 🐍 🐎 🐐 🐒 🐓 🐕 🐖 🐀 🐂
76         }], # zodiac
77
78         'Key commands',
79         [qw{. ⇥ ⇤ . ␣ ⌫ }], # common spacing
80         [qw{. ⎀ ⇱ ⇞ . ⌦ ⇲ ⇟ }], # edit block
81         [qw{. ⇪ ⇯ ⇭ . ⇧ ⇮ № }], # modifier
82         [qw{. ⎈ ⌥ ⌘ ⎄ }], [qw{. ↵ ⎋ ⎉ ⎊ }], # command
83 $verbose ? (
84         [qw{. ► ⏩ ⏭ ◼ ⚫ . ◄ ⏪ ⏮ ⏏ -❚❚ }], # player ui
85 ) : (),
86
87         'Arrows',
88         [qw{. ↖ ↑ ↗ ↔ . ← - → ↕ . ↙ ↓ ↘ -}],
89         [qw{. ⇖ ⇑ ⇗ ⇔ . ⇐ - ⇒ ⇕ . ⇙ ⇓ ⇘ -}],
90         [qw{. ⬁ ⇧ ⬀ ⬄ . ⇦ - ⇨ ⇳ . ⬃ ⇩ ⬂ -}],
91         [qw{. ⬉ ⬆ ⬈ ⬌ . ⬅ - ➡ ⬍ . ⬋ ⬇ ⬊ -}],
92         [qw{. ◩ ⬒ ⬔   . ◧ □ ◨   . ⬕ ⬓ ◪  }],
93         [qw{. ◤ ▲ ◥   . ◀ ◆ ▶   . ◣ ▼ ◢  }],
94         [qw{. ◸ △ ◹   . ◁ ◇ ▷   . ◺ ▽ ◿  }],
95 $verbose ? (
96         [qw{.    .  -  .    }],
97         [qw{.    .  -  .    }],
98 ) : (),
99
100         'Line drawing',
101         [qw{. ╔ ╦ ╗ ═ . ╠ ╬ ╣ ║ . ╚ ╩ ╝ - }],
102         [qw{. ╒ ╤ ╕ . ╞ ╪ ╡ . ╘ ╧ ╛ }],
103         [qw{. ╓ ╥ ╖ . ╟ ╫ ╢ . ╙ ╨ ╜ }],
104         [qw{. ┌ ┬ ┐ . ├ ┼ ┤ . └ ┴ ┘}],
105         [qw{. ┏ ┳ ┓ . ┣ ╋ ┫ . ┗ ┻ ┛}],
106         [qw{. ┍ ┯ ┑ . ┝ ┿ ┥ . ┕ ┷ ┙}],
107         [qw{. ┎ ┰ ┒ . ┠ ╂ ┨ . ┖ ┸ ┚}],
108         [qw{
109                 . ╴ ─ ╌ ┄ ┈ ╶ ╾
110                 . ╸ ━ ╍ ┅ ┉ ╺ ╼
111                 . ╵ │ ╎ ┆ ┊ ╷ ╿
112                 . ╹ ┃ ╏ ┇ ┋ ╻ ╽
113         }],
114         [qw{. ╭ ╮ . ╰ ╯ }],
115         [qw{. ╱ ╳ ╲ }],
116         # ┞┟┡┢┦┧┩┪┭┮┱┲┵┶┹┺┽┾╀╁╃╄╅╆╇╈╉╊
117
118         'Blocks',
119         [qw{. □ ▣ ■ . ▤ ▦ ▥ . ▧ ▩ ▨}],
120         [qw{. ░ . ▒ . ▓ }],
121         [qw{. ▘ ▀ ▝ . ▌ █ ▐ . ▖ ▄ ▗ }],
122         [qw{. ▛ ▚ ▟ . ▙ ▞ ▜ }],
123         [qw{. ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▔ . ▏ ▎ ▍ ▌ ▋ ▊ ▉ ▕ }],
124
125         'IPA',
126         [qw{
127                 - BiL:Bilabial LD:Labiodental D:Dental Alv:Alveolar PA:Postalveolar
128                   Rf:Retroflex Pal:Palatal Vel:Velar Uv:Uvular Ph:Pharyngeal
129                   EG:Epiglottal Gl:Glottal
130                 .>Plosive                   p  -ȹ >  >  t  ʈ  c  k  q  =  ʡ  ʔ
131                 .>Voiced_Plosive            b  -ȸ >  >  d  ɖ  ɟ  ɡ  ɢ  =  -  =
132                 .>Nasal                     m  ɱ  >  >  n  ɳ  ɲ  ŋ  ɴ  =  =  =
133                 .>Trill                     ʙ  -  >  >  r  -  -  =  ʀ  =  -я =
134                 .>Tap/flap                  -  ⱱ  >  >  ɾ  ɽ  -  =  ɢ̆  =  -  =
135                 .>Fricative                 ɸ  f  θ  s  ʃ  ʂ  ç  x  χ  ħ  ʜ  h
136                 .>Voiced_fricative          β  v  ð  z  ʒ  ʐ  ʝ  ɣ  ʁ  ʕ  ʢ  ɦ
137                 .>Lateral_fricative         =  =  >  >  ɬ  -  -  -  -  =  =  =
138                 .>Voiced_lateral_fricative  =  =  >  >  ɮ  -  -  -  -  =  =  =
139                 .>Approximant               -  ʋ  >  >  ɹ  ɻ  j  ɰ  -  -  -  =
140                 .>Lateral_approximant       =  =  >  >  l  ɭ  ʎ  ʟ  -  =  =  =
141                 .>Click                     ʘ  -  ǀ  ǁ  ǃ  -‼ ǂ  -  -  =  =  =
142                 .>Implosive                 ɓ  ɗ̪  >  >  ɗ  -ᶑ ʄ  ɠ  ʛ  =  =  =
143         }],
144         [qw{
145                 - co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
146         }],
147         [(
148                 '-',
149                 map { substr($_, 0, 1).':'.$_, substr($_, 0, 1)." r:$_ rounded" }
150                 qw{Front Central Back}
151         ), qw{
152                 .>Close      i y  ɨ ʉ  ɯ u
153                 .>Near-close ɪ ʏ  - -  - ʊ
154                 .>Close-mid  e ø  ɘ ɵ  ɤ o
155                 .>Mid        - -  ə -  - -
156                 .>Open-mid   ɛ œ  ɜ ɞ  ʌ ɔ
157                 .>Near-open  æ -  ɐ -  - -
158                 .>Open       a ɶ  - -  ɑ ɒ
159         }],
160
161 $verbose ? (
162         'Japanese',
163         [qw{
164                   - A  I  U  E  O  _
165                 .>  あ い う え お =
166                 .>K か き く け こ =
167                 .>S さ し す せ そ =
168                 .>T た ち つ て と =
169                 .>N な に ぬ ね の ん
170                 .>H は ひ ふ へ ほ =
171                 .>M ま み む め も =
172                 .>Y や =  ゆ =  よ =
173                 .>R ら り る れ ろ =
174                 .>W わ -ゐ = -ゑ を =
175         }],
176         [qw{
177                   - A  I  U  E  O
178                 .>G が ぎ ぐ げ ご
179                 .>Z ざ じ ず ぜ ぞ
180                 .>D だ ぢ づ で ど
181                 .>B ば び ぶ べ ぼ
182                 .>P ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
183         }],
184         [qw{
185                   - A  I  U  E  O  _
186                 .>  ア イ ウ エ オ ー
187                 .>K カ キ ク ケ コ =
188                 .>S サ シ ス セ ソ =
189                 .>T タ チ ツ テ ト =
190                 .>N ナ ニ ヌ ネ ノ ン
191                 .>H ハ ヒ フ ヘ ホ =
192                 .>M マ ミ ム メ モ =
193                 .>Y ヤ -  ユ -  ヨ =
194                 .>R ラ リ ル レ ロ =
195                 .>W ワ ヰ -  ヱ ヲ =
196         }],
197         [qw{
198                   - A  I  U  E  O
199                 .>G ガ ギ グ ゲ ゴ
200                 .>Z ザ ジ ズ ゼ ゾ
201                 .>D ダ ヂ ヅ デ ド
202                 .>B バ ビ ブ ベ ボ
203                 .>P パ ピ プ ペ ポ
204                 .>V ヷ ヸ ヴ ヹ ヺ
205         }],
206 ) : (),
207 );
208
209 :></div>
210
211 <div class="legend">
212         <table class="glyphs"><tr>
213         <td class="X di-a">ascii
214         <td class="X di-d"><:= $glyphs->{digraph} ? 'digraph' : 'latin1' :>
215         <td class="X di-prop"><:= $glyphs->{digraph} ? 'proposed' : 'BMP' :>
216         <td class="X di-b">other unicode
217         <td class="X di-rare">discouraged
218         </table>
219 </div>
220