unicode: regularise latin samples
[sheet.git] / unicode.plp
1 <(common.inc.plp)><:
2
3 Html({
4         title => 'unicode glyph cheat sheet',
5         version => 'v1.0',
6         description => [
7                 "Common Unicode characters with digraph or code point, layed out for quick location.",
8                 "Includes general symbols, arrows, drawing characters, and IPA letters.",
9         ],
10         keywords => [qw'
11                 unicode glyph char character reference common ipa symbol sign mark table digraph
12         '],
13         stylesheet => [qw'light dark red'],
14 });
15
16 :>
17 <h1>Common Unicode</h1>
18
19 <p>i^k in <a href="/vi">Vim</a>.
20 Also see the <a href="/digraphs">complete digraphs table</a>.</p>
21
22 <div class="diinfo">
23
24 <:
25 use Shiar_Sheet::FormatChar;
26 my $glyphs = Shiar_Sheet::FormatChar->new;
27
28 sub print_glyph_tables {
29         while (@_) {
30                 printf '<div class="section"><h2>%s</h2>'."\n\n", shift;
31                 while (ref $_[0] and $_ = shift) {
32                         print $glyphs->table($_);
33                 }
34                 print '</div>';
35         }
36 }
37
38 our $verbose = exists $get{v};
39
40 print_glyph_tables(
41         'Popular',
42         [qw{. « » . ‹ › . ‘ ’ . “ ” . „ ‚ . ‟ ‛}],
43         [qw{. † ‡ • . § ¶ # . © ® ™ . ° ′ ″ . − × ÷ . ± ² √}],
44         [qw{. ⚋ ⚊ . ⚐ ⚑ . ☺ ☹ . ✓ ✗ . ✔ ✘ }, $verbose ? () : qw{. ◄ ►}],
45         [qw{. å ä ö ü ß . ā æ ø ű ſ}],
46         [qw{
47                 . á è õ û ç . ą ı ơ ů þ
48         }],
49         $verbose ? [qw{
50                 .>Englisc   æ ð ē ȝ œ þ ƿ
51                 .>Sámi      á č đ ŋ š ŧ ž
52                 .>Slavic    ą ě ł ů ź ż ž
53                 .>Türkçe    ç ğ ı İ ö ş ü
54                 .>Esperanto ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
55         }] : (),
56         [qw{. ¿ … 〃 ‐ – . ‽ · ※ ‒ — }],
57         [qw{. α β}],
58
59         'Symbols',
60         [qw{. ¤ ¢ ₥ € £ ₨ $ ¥ . ฿ ₫ ₭ ₦ ₱ ₮ ₩ ₪}],
61         [qw{. ♠ ♡ ♢ ♣ . ♤ ♥ ♦ ♧}],
62         [qw{. ☮ ☯ ☻ ♪ ♲ ♿ }],
63         [qw{. ✂ ✉ ℻ ☎ ☏}, $verbose ? qw{. 🔞 🔾 🔰 🔮 🕀 } : ()], # communication
64         [qw{. ✊ ✋ ✌ }, $verbose ? qw{. 🖹 🐜 👼 } : ()], # 3-way (RockPaperScissors, TerranProtossZerg)
65         [qw{. ⚠ ☡ ☠}],
66         'Signs',
67         [qw{. ☉ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇}],  # solar
68         [qw{
69                 . ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
70         }, !$verbose ? () : qw{
71                 . 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑
72                 . 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 猴 雞 狗 豬 鼠 牛
73                 . 🐅 🐇 🐉 🐍 🐎 🐐 🐒 🐓 🐕 🐖 🐀 🐂
74         }], # zodiac
75
76         'Key commands',
77         [qw{. ⇥ ⇤ . ␣ ⌫ }], # common spacing
78         [qw{. ⎀ ⇱ ⇞ . ⌦ ⇲ ⇟ }], # edit block
79         [qw{. ⇪ ⇯ ⇭ . ⇧ ⇮ № }], # modifier
80         [qw{. ⎈ ⌥ ⌘ ⎄ }], [qw{. ↵ ⎋ ⎉ ⎊ }], # command
81 $verbose ? (
82         [qw{. ► ⏩ ⏭ ◼ ⚫ . ◄ ⏪ ⏮ ⏏ -❚❚ }], # player ui
83 ) : (),
84
85         'Arrows',
86         [qw{. ↖ ↑ ↗ ↔ . ← - → ↕ . ↙ ↓ ↘ -}],
87         [qw{. ⇖ ⇑ ⇗ ⇔ . ⇐ - ⇒ ⇕ . ⇙ ⇓ ⇘ -}],
88         [qw{. ⬁ ⇧ ⬀ ⬄ . ⇦ - ⇨ ⇳ . ⬃ ⇩ ⬂ -}],
89         [qw{. ⬉ ⬆ ⬈ ⬌ . ⬅ - ➡ ⬍ . ⬋ ⬇ ⬊ -}],
90         [qw{. ◩ ⬒ ⬔   . ◧ □ ◨   . ⬕ ⬓ ◪  }],
91         [qw{. ◤ ▲ ◥   . ◀ ◆ ▶   . ◣ ▼ ◢  }],
92         [qw{. ◸ △ ◹   . ◁ ◇ ▷   . ◺ ▽ ◿  }],
93 $verbose ? (
94         [qw{.    .  -  .    }],
95         [qw{.    .  -  .    }],
96 ) : (),
97
98         'Line drawing',
99         [qw{. ╔ ╦ ╗ ═ . ╠ ╬ ╣ ║ . ╚ ╩ ╝ - }],
100         [qw{. ╒ ╤ ╕ . ╞ ╪ ╡ . ╘ ╧ ╛ }],
101         [qw{. ╓ ╥ ╖ . ╟ ╫ ╢ . ╙ ╨ ╜ }],
102         [qw{. ┌ ┬ ┐ . ├ ┼ ┤ . └ ┴ ┘}],
103         [qw{. ┏ ┳ ┓ . ┣ ╋ ┫ . ┗ ┻ ┛}],
104         [qw{. ┍ ┯ ┑ . ┝ ┿ ┥ . ┕ ┷ ┙}],
105         [qw{. ┎ ┰ ┒ . ┠ ╂ ┨ . ┖ ┸ ┚}],
106         [qw{
107                 . ╴ ─ ╌ ┄ ┈ ╶ ╾
108                 . ╸ ━ ╍ ┅ ┉ ╺ ╼
109                 . ╵ │ ╎ ┆ ┊ ╷ ╿
110                 . ╹ ┃ ╏ ┇ ┋ ╻ ╽
111         }],
112         [qw{. ╭ ╮ . ╰ ╯ }],
113         [qw{. ╱ ╳ ╲ }],
114         # ┞┟┡┢┦┧┩┪┭┮┱┲┵┶┹┺┽┾╀╁╃╄╅╆╇╈╉╊
115
116         'Blocks',
117         [qw{. □ ▣ ■ . ▤ ▦ ▥ . ▧ ▩ ▨}],
118         [qw{. ░ . ▒ . ▓ }],
119         [qw{. ▘ ▀ ▝ . ▌ █ ▐ . ▖ ▄ ▗ }],
120         [qw{. ▛ ▚ ▟ . ▙ ▞ ▜ }],
121         [qw{. ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▔ . ▏ ▎ ▍ ▌ ▋ ▊ ▉ ▕ }],
122
123         'IPA',
124         [qw{
125                 - BiL:Bilabial LD:Labiodental D:Dental Alv:Alveolar PA:Postalveolar
126                   Rf:Retroflex Pal:Palatal Vel:Velar Uv:Uvular Ph:Pharyngeal
127                   EG:Epiglottal Gl:Glottal
128                 .>Plosive                   p  -ȹ >  >  t  ʈ  c  k  q  =  ʡ  ʔ
129                 .>Voiced_Plosive            b  -ȸ >  >  d  ɖ  ɟ  ɡ  ɢ  =  -  =
130                 .>Nasal                     m  ɱ  >  >  n  ɳ  ɲ  ŋ  ɴ  =  =  =
131                 .>Trill                     ʙ  -  >  >  r  -  -  =  ʀ  =  -я =
132                 .>Tap/flap                  -  ⱱ  >  >  ɾ  ɽ  -  =  ɢ̆  =  -  =
133                 .>Fricative                 ɸ  f  θ  s  ʃ  ʂ  ç  x  χ  ħ  ʜ  h
134                 .>Voiced_fricative          β  v  ð  z  ʒ  ʐ  ʝ  ɣ  ʁ  ʕ  ʢ  ɦ
135                 .>Lateral_fricative         =  =  >  >  ɬ  -  -  -  -  =  =  =
136                 .>Voiced_lateral_fricative  =  =  >  >  ɮ  -  -  -  -  =  =  =
137                 .>Approximant               -  ʋ  >  >  ɹ  ɻ  j  ɰ  -  -  -  =
138                 .>Lateral_approximant       =  =  >  >  l  ɭ  ʎ  ʟ  -  =  =  =
139                 .>Click                     ʘ  -  ǀ  ǁ  ǃ  -‼ ǂ  -  -  =  =  =
140                 .>Implosive                 ɓ  ɗ̪  >  >  ɗ  -ᶑ ʄ  ɠ  ʛ  =  =  =
141         }],
142         [qw{
143                 - co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
144         }],
145         [(
146                 '-',
147                 map { substr($_, 0, 1).':'.$_, substr($_, 0, 1)." r:$_ rounded" }
148                 qw{Front Central Back}
149         ), qw{
150                 .>Close      i y  ɨ ʉ  ɯ u
151                 .>Near-close ɪ ʏ  - -  - ʊ
152                 .>Close-mid  e ø  ɘ ɵ  ɤ o
153                 .>Mid        - -  ə -  - -
154                 .>Open-mid   ɛ œ  ɜ ɞ  ʌ ɔ
155                 .>Near-open  æ -  ɐ -  - -
156                 .>Open       a ɶ  - -  ɑ ɒ
157         }],
158
159 $verbose ? (
160         'Japanese',
161         [qw{
162                   - A  I  U  E  O  _
163                 .>  あ い う え お =
164                 .>K か き く け こ =
165                 .>S さ し す せ そ =
166                 .>T た ち つ て と =
167                 .>N な に ぬ ね の ん
168                 .>H は ひ ふ へ ほ =
169                 .>M ま み む め も =
170                 .>Y や =  ゆ =  よ =
171                 .>R ら り る れ ろ =
172                 .>W わ -ゐ = -ゑ を =
173         }],
174         [qw{
175                   - A  I  U  E  O
176                 .>G が ぎ ぐ げ ご
177                 .>Z ざ じ ず ぜ ぞ
178                 .>D だ ぢ づ で ど
179                 .>B ば び ぶ べ ぼ
180                 .>P ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
181         }],
182         [qw{
183                   - A  I  U  E  O  _
184                 .>  ア イ ウ エ オ ー
185                 .>K カ キ ク ケ コ =
186                 .>S サ シ ス セ ソ =
187                 .>T タ チ ツ テ ト =
188                 .>N ナ ニ ヌ ネ ノ ン
189                 .>H ハ ヒ フ ヘ ホ =
190                 .>M マ ミ ム メ モ =
191                 .>Y ヤ -  ユ -  ヨ =
192                 .>R ラ リ ル レ ロ =
193                 .>W ワ ヰ -  ヱ ヲ =
194         }],
195         [qw{
196                   - A  I  U  E  O
197                 .>G ガ ギ グ ゲ ゴ
198                 .>Z ザ ジ ズ ゼ ゾ
199                 .>D ダ ヂ ヅ デ ド
200                 .>B バ ビ ブ ベ ボ
201                 .>P パ ピ プ ペ ポ
202                 .>V ヷ ヸ ヴ ヹ ヺ
203         }],
204 ) : (),
205 );
206
207 :></div>
208
209 <div class="legend">
210         <table class="glyphs"><tr>
211         <td class="X di-a">ascii
212         <td class="X di-d">digraph
213         <td class="X di-prop">proposed
214         <td class="X di-b">other unicode
215         <td class="X di-rare">discouraged
216         </table>
217 </div>
218