another stable release v2.1 master
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 18 Aug 2022 14:17:51 +0000 (16:17 +0200)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 18 Aug 2022 20:47:21 +0000 (22:47 +0200)
unicode.txt

index 5b78095db9445d5cb633683c418c3efee424547e..c8c651a84bd3e91e26e41ad5d194fbced0b0d97c 100644 (file)
@@ -1,29 +1,41 @@
 Unicode sampler
 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
-Test support of various text encoded with Unicode up to version 8.0 (2015).
+Test support of various text encoded with Unicode up to version 13.0 (2020).
 
 Based on file by Markus Kuhn <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/>
-Updated by Mischa Poslawsky <http://shiar.nl/> 2015-08-19
+Updated by Mischa Poslawsky <http://shiar.nl/> 2022-08-18
 
 Compact font overview:
 
-  ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
-  ║ _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅĀČẾƏØṆⱣÞß ΑΒΓΔΩὮ АБВГДЯѢЌ ԱԲԳ ႠႡႢჇ אבגױ ║
-  ║ @abcdefghijklmnopqrstuvwxyz åāčếəøṇᵽþſ αβγδωὦ абвгдяѣќ աբգ აბგჷ ابجݰ ║
-  ║ -0123456789 (/)[\]{|} ^`"'~ «“’”» ,;:.…!¿?‽ •&#§¶†©%‰ −±+*×÷ <>=≠∀∧∅ ║
-  ║ ·¤¢₥$€£¥₹₽ ฿₫֏₭₺₦₩₪ ✂℻☆♥⚐☺☯☹ ☉♀♁♂♉ ✔✘ ○☓□△ ␣⌫⌥⌘↵␀ ¯₁½²√¬∈∞ ↗┌╁╖░█∎ � ║
-  ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
+  ╔════════════════════════════════════════════════════════╗
+  ║ _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅĀČẾƏØṆⱣÞß ΑΒΓΔΩὮ АБВГДЯѢЌ ║
+  ║ -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz åāčếəøṇᵽþſ αβγδωὦ абвгдяѣќ ║
+  ║ −0123456789 <=>∧+÷× ¤¢$€£¥₩ (/)[\] `'" ^.:·…! @#&§¶†©• ║
+  ║ ¯∅₁²↋¼%‰¬∞√ ≤≠≯∈±∶* ฿₺₽₹₪元 {|}«¦» “’” ~,;¿?‽ ✔✘ ↗░█ � ║
+  ║ ␣⌫⌥⌘↵␀ ☉♀♁♂ ○☓□△    ✂☆♥⚐☯ ∎ 🙂 🙋 🐢 ☕ 🚲 🏆 💡 🔣 🏁 ║
+  ╚════════════════════════════════════════════════════════╝
+
+Unicode blocks:
+          0__ 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ A__ B__ C__ D__ E__ F__
+  U+00*__ A Á Ă Ȁ ɐ ʶ ◌̌ Ω Я Ԙ Ա א ب ݓ ܐ ߐ ࡁ ࢶ क ক ਕ ક କ க క ಕ ക ක ท ລ ཀ
+  U+01*__ က დ ㅎ  አ ፩ ᎃ Ꮳ ᓀ ᙽ     ᚏ ᚠ ᜃ ក ᠦ ᣈ ᤁ ᦂ ᨠ ◌᪱ ᬓ ᯂ᯦ ᰀ Დ ᴂ ᶐ ◌ᷲ Ậ ᾮ
+  U+02*__ ※ ₿⃕ ™ ⇅ √ ⋲ ⌘ ⏻ ␛ Ⓐ ╩ ▛ ◈ ☺ ✈ ⟇ ⟴ ⡽ ⤱ ⦖ ⨖ ⫻ ⬀ ⯒ Ⰳ Ⲁ ⵣ ⷔ ⹋ ⺾⼬
+  U+03/0A ひカㄅ㇂㊥  ㌁  㐀  ䷃ 中    ꊈ꒸ꓯ ꕉ Ꙗ ꚩ Ꜽ Ꞻ ꡀ ꢒ ꤰ ꦏ ꨀ ꪁ ꬰ ꯀ 가
+  U+10*__ 𐀀 𐂛 𐅄 𐇑 𐊀 𐊷 𐌰 𐎠 𐑗 𐒱 𐔀 𐔰 𐘐     𐠎 𐡀 𐢀 𐤀 𐦠 𐩱 𐪑 𐬁 𐭠 𐰢 𐲘 𐴀   𐹠 𐺩 𐼁 𐿠
+  U+11*__ 𑀓 𑂍 𑅕 𑆑 𑈈 𑊺 𑌕   𑐎 𑒗   𑖎 𑘎 𑚀 𑜀   𑠀 𑢢 𑤌 𑦡 𑨀 𑩐 𑫀   𑰎 𑱲 𑴀 𑵠   𑻠   𑿝
 
 Code:
 
-  <html><pre><span class=""><!-- H&#x54;M --></span>
+  <?xml version="1.0"?><html><pre><span class=""><!-- HTM&#x4C; --></span>
 
   Hash[ :nbsp => 0O2_40 ].each {|name, cp| puts "#{name} is '#{cp.chr}'" }
 
-  while ((c = *l++) != '\0') { m->stat[2] = IO | (~OK & X_8); }
+  while ((c = *l++) != '\0') { m->stat[2] = IO | (~OK & X_8); } /* C */
 
   perl -pe's/\w/$^ =~ $& > chop($^ = $& . $^) ? "@-" : $&/ge'
 
+  {- haskell -}fix$(.)<$>(:)<*>((.((:[]).))(=<<).(*).(>>=)(+)($))$1
+
   ↑1 ⍵∨.∧3 4=+/,¯1 0 1∘.⊖¯1 0 1⌽¨⊂⍵ ⍝ game of life
 
 Mathematics and sciences:
@@ -38,9 +50,9 @@ Mathematics and sciences:
                                             ⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪
   2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 µm     ⎩⎣⎝i=1    ⎠⎦⎭
 
-Proper typography:
+Typography:
 
-  • Lookalikes: 1lI|, 0OD, 8B, 2Z, 5S$
+  • Lookalikes: 1lI|, 0ODØ, 8B, 2Z, 5S$, AАΑꓮᎪ𖽀𑫘𐊠𐤠𐌀𝖠𝙰
   • “It’s ‘quoted’”, „deutsche ‚Gänsefüßchen‘“, « guillemets ‹comme ci› »
   • u + ¨ + ´ = ǘ, o + ~ + ¯ = ȭ, e + ^ + ` = ề, e + ¸ + ˘ = ḝ
   • 1 + 2 − 3 × 4 ÷ 5 ≈ 0–1‰ — 0° 21′ 36″
@@ -50,16 +62,16 @@ Proper typography:
 English panphone (traditional, IPA, Shavian, Braille):
 
   Just as the French queen looked for it, she heard that symphony again.
-  A beige hue on the waters of the loch impressed all, including young Arthur.
+  A beige hue of the loch water impressed all, including young Arthur.
 
   ʤʌst æz ðə fɹɛnʧ kʰʍin lʊk̚t fo ɪ̈t | ʃi ɦɝd ðat ˈsɪɱfəni əˈgɛn
-  ə beʒ çʉ ��n ðə ˈwɔt̠ɚz əv ðə lɒχ ɪmˈpʰɹɛst ʔɔːɫ | ɪŋˈkludɨŋ jɐŋ ˈɑɹθɚ
+  ə beʒ çʉ ��v ðə lɒχ ˈwɔt̠ɚ ɪmˈpʰɹɛst ʔɔːɫ | ɪŋˈkludɨŋ jɐŋ ˈɑɹθɝ
 
-  𐑡𐑳𐑕𐑑 𐑨𐑟 𐑞 𐑓𐑮𐑧𐑯𐑗 𐑒𐑢𐑰𐑯 𐑤𐑫𐑒𐑑 𐑓 𐑦𐑑, 𐑖𐑰 𐑣�𐑛 𐑞𐑨𐑑 𐑕𐑦𐑥𐑓𐑩𐑯𐑰 𐑩𐑜𐑧𐑯.
-  𐑩 𐑚𐑱𐑠 𐑣𐑿 ��𐑯 𐑞 𐑢𐑶𐑑𐑼𐑟 𐑝 𐑞 𐑤𐑪𐑒 𐑦𐑥𐑐𐑮𐑧𐑕𐑑 𐑷𐑤, 𐑦𐑙𐑒𐑤𐑵𐑛𐑦𐑙 𐑘𐑳𐑙 ·𐑸𐑔𐑻.
+  𐑡𐑳𐑕𐑑 𐑨𐑟 𐑞 𐑓𐑮𐑧𐑯𐑗 𐑒𐑢𐑰𐑯 𐑤𐑫𐑒𐑑 𐑓 𐑦𐑑, 𐑖𐑰 𐑣�𐑛 𐑞𐑨𐑑 𐑕𐑦𐑥𐑓𐑩𐑯𐑰 𐑩𐑜𐑧𐑯.
+  𐑩 𐑚𐑱𐑠 𐑣𐑿 �� 𐑞 𐑤𐑪𐑒 𐑢𐑷𐑑𐑼 𐑦𐑥𐑐𐑮𐑧𐑕𐑑 𐑷𐑤, 𐑦𐑙𐑒𐑤𐑵𐑛𐑦𐑙 𐑘𐑳𐑙 ·𐑸𐑔𐑻.
 
   ⠠⠚⠀⠵⠀⠮⠀⠠⠋⠗⠢⠡⠀⠟⠥⠑⠢⠀⠇⠕⠕⠅⠫⠀⠿⠀⠭⠂⠀⠩⠑⠀⠓⠑⠜⠙⠀⠞⠀⠎⠽⠍⠏⠓⠕⠝⠽⠀⠁⠛⠲
-  ⠠⠁⠀⠃⠑⠊⠛⠑⠀⠓⠥⠑⠀��⠝⠀⠮⠀⠺⠁⠞⠻⠎⠀⠷⠀⠮⠀⠇⠕⠡⠀⠊⠍⠏⠗⠑⠎⠎⠫⠀⠁⠇⠇⠂⠀⠔⠉⠇⠥⠙⠬⠀⠐⠽⠀⠠⠜⠹⠥⠗⠲
+  ⠠⠁⠀⠃⠑⠊⠛⠑⠀⠓⠥⠑⠀��⠀⠮⠀⠇⠕⠡⠀⠺⠁⠞⠻⠀⠊⠍⠏⠗⠑⠎⠎⠫⠀⠁⠇⠇⠂⠀⠔⠉⠇⠥⠙⠬⠀⠐⠽⠀⠠⠜⠹⠥⠗⠲
 
 Ænglisc Ōhthere & Ƿulfstān:
 
@@ -72,7 +84,8 @@ Precomposed and combining diacritics:
   Muļķa hipiji mēģina nogaršot žņaudzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục.
   Mul̦k̦a hipiji mēg̓ina nogaršot žn̦audzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục.
 
-  STARGɅ̊TE, a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑
+  U̲n̲d̲e̲r̲ T̶h̶r̶u̶ O̅v̅e̅r̅
+  Ʌ̊ • a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑ • Mëta⃛l メ̈タ⃛ル 메̈탈⃛ 金̈屬⃛!̤ • 1̴·2⃯⃗·3̶̮̑·4̣̤̇̈·5⃘̜̹͑͗ • Z̴͔̎a̷̤̲̙̟̼̯͑̌̈́̎͋͟l̸̮̲͉̪͆̿̉̐͆͛̈͊͘͟͜͡ģ̸̖̬̘̈͛̂̄̃̚͟ǫ̸̨̨̠͕̤̫̜̩̟̋͌̔͐͑̈́̉͑!͓͇̠͈̬̪̇̂̎̎̒͘̕͠͝
 
 Pangrams:
 
@@ -83,23 +96,32 @@ Pangrams:
       canoë au delà des îles, près du mälström où brûlent les novæ.
   ig: Ṅụrịanụ, gbakọọnụ kpaa, kwee ya k’o-guzoshie ike; ọ ghaghị ito.
   ir: Ċuaiġ bé ṁórṡáċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, ⁊ꞃl.
-  is: Sævör grét áðan því úlpan var ónýt.
   lt: Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragręžė apvalų arbūzą.
   lv: Glāžšķūņa rūķīši dzērumā čiepj Baha koncertflīģeļu vākus.
-  naq: ǂKam ǃũi-aob gye ǁẽib di gūna ǃhomi ǃna gye ǃũi hã i.
+  nmn: ǃqháa̰ kū ǂnûm ǁɢˤûlitê ǀè dtxóʔlu ǀnàe ǂʼá sˤàa̰.
   nl: Wijf lokt u cq 'r pa dmv 'n zg sexy bh. (af: én ʼn kwêvoëltjie)
   ro: Muzicologă în bej vând whisky și tequila, preț fix.
   se: Vuol Ruoŧa geđggiid leat máŋga luosa ja čuovžža.
   sk: Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní.
   tr: PİJAMALİ HASTA, yağız şoföre çabucak güvendi.
-  vt: Do bạch kim rất quý, sẽ để lắp vô xương.
+  vt: Do bạch kim rất quý, sẽ để lắp vô xương.  Bất ₫ồng [ˀɓɜt̚˧˦.ˀɗɜ̤wŋ͡m˨˩]
   yo: Ìwò̩fà ń yò̩ séji tó gbojúmó̩, ó hàn pákànpò̩ gan-an nis̩é̩ rè̩ bó dò̩la.
 
+  Alfauxbet: А В С Ⅾ Е ꓝ Ԍ Н І Ј К Լ М Ν О Р Ԛ ꓣ Ѕ Т ꓴ ⋁ Ԝ Х Ү Ζ
+
 German with presentational ligatures:
 
   Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig‐flatterhafte
   kauzig‐höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C‐Xylophon.
 
+Taa/!xóõ:
+
+  uʰǁei ǂgʉm sa ce te buǁei ba ǂʔɜnʼse ǀa qaisa i ǂgõʰõʰ ce tʉ̰ʉm̩ kã ǀʰũ ceǀe
+  beŋkele ǀi ei ʼǂŋa̰an ce. xabeka ǃaǀi ǁʉ̰ʉn̩ i tẽʼẽ eʰǂʼãõku ci dza̰ai ce ʘaɟe
+  i kaneka ǃaʰeʰ ku ǀa̰alute te iʼe ʘaɟe eʰka̰ ba ʼao ʼahn̩ i ba sa tsʼɜnci
+  ǁuʘa ʔiqatʲe Boroǁxao ǂgʉm ce xabeka ǂa̰asa ǁʉ̰ʉn i tẽʼẽ n̩ʼn̩ ce ǃxa̰a
+  kuǂŋʉmʼu n̩ʼn̩ ǀgʉma tʰani.
+
 Modern Greek Ύμνος εις την Ελευθερίαν:
 
   Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
@@ -114,6 +136,18 @@ Ancient Greek Iliad:
   ϙύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή· ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα
   διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ϝάναξ ἀνδρῶν καὶ δῑος Ἀχιλλεύς.
 
+Coptic:
+
+  ⲕⲧ̅ⲕⲁ ⲅⲉⲗⲅⲟ̅ⲥⲛ ⲓ̈ⲏ̅ⲥⲟⲩⲥⲓ ⲛⲁⳡⲁⲛ ⲧⲣⲓⲕⲁ• ⲇⲟⲗⲗⲉ ⲡⲟⲗⲅⲁⲣⲁ ⲡⲉⲥⲥⲛⲁ• ⲡⲁⲡⲟ ⲥ̅ⲕⲟⲉⲗⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲕ̅ⲕⲁ
+  κτ̄κα γελγο̄ϲν ῑη̄ϲουϲι ναϫαν τρικα• δολλε πολγαρα πεϲϲνα• παπο ϲ̄κοελμ̄με εκ̄κα
+
+Armenian:
+
+  Բել դղյակի ձախ ժամն օֆ ազգությանը ցպահանջ չճշտած վնաս էր և փառք:
+
+  Այնտեղ էլ նա թարգմանել է «Առակաց գրքից» 1-ին հայերեն նախադասությունը՝
+  «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։
+
 Georgian:
 
   ვეფხისტყაოსანი (Veṗxis Ṭq̇aosani) შოთა რუსთაველი (დაახ. 1165)
@@ -151,6 +185,18 @@ Kazakh equivalents:
   دۇنيەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل-پاراسات, ار-وجدان بەرىلگەن, سوندىقتان ولار
   ءبىر-بىرىمەن تۋىستىق, باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ءتيىس.
 
+Arabic:
+
+  ﻧﺺ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻭﺫﻭ ﺷﺄﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﺃﺧﻀﺮ ﻭﻣﻐﻠﻒ ﺑﺠﻠﺪ ﺃﺯﺭﻕ.
+  نص حكيم له سر قاطع وذو شأن عظيم مكتوب على ثوب أخضر ومغلف بجلد أزرق.
+  نَصٌّ حَكِيمٌ لَهُ سِرٌّ قَاطِعٌ وذُو شَأنٍ عَظِيِمٍ مكتوبٌ عَلَى ثَوْبٍ أخْضَرٍ ومُغلّفٌ بِجِلْدٍ أزّرقِ.
+  nṣ ḥkym lh sr qāṭʿ wḏu šān ʿẓym mktub ʿla ṯub aẖḍr wmġlf bǧld azrq.
+
+  ر ا يس العسر مع إن.  رسوله و اهلل يحب خالد كان وقد.
+  محسنون هم الذين و اتقوا الذين مع اهلل إن.  العرب لسان الشعر.
+  اهلل فسيكفيكهم.  متهم الرحمن سوى عدل كل و.  فيه مباركا طيبا
+  ر ا كثي حمدا الحمدهلل.  ورود و زروع بها و وفيرة خيراتها مصر أرض.
+
 Hebrew:
 
   הירשמו כעת לכנס Unicode הבינלאומי העשירי, שייערך בין התאריכים 12־10 במרץ
@@ -165,6 +211,7 @@ Zarka Table (Torah cantillation):
   מְהֻפָּ֤ךְ פַּשְׁטָא֙ זָקֵף־קָטָ֔ן טִפְחָ֖א אַתְנָ֑ח דַּרְגָּ֧א תְּבִ֛יר טִפְחָ֖א מֵרְכָ֥א סִלּֽוּק׃
 
 Ethiopic (Amharic, Blin, Sebatbeit):
+
   ዩኒኮድ ለእያንዳንዱ ፊደል፣       ዩኒኮድ ላፍደልድክ፡       ዩኒኮድ እንም ኤነት ፊደል፤
   ማንኛውም ዓይነት ኮምፒውተር ቢሆን፣  ኣኻ ኮምፕዩተርልክ ኣኽን፡   ሟኒም ኤነት ኮምፒተር ቢኸር፤
   ማንኛውም ዓይነት ፕሮግራም ቢሆን፣   ኣኻ ፕሮግራምልክ ኣኽን፡    ሟኒም ኤነት ይቾቺቃር ቢኸር፤
@@ -211,11 +258,34 @@ Tibetan Declaration of Rights:
   ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད།
   དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎
 
+Sanskrit transcriptions:
+
+  bengālī:    শিবো রক্ষতু গীর্বাণভাষারসাস্বাদতৎপরান্
+  devanāgarī: शिवो रक्षतु गीर्वाणभाषारसास्वादतत्परान्
+  gujǎrātī:   શિવો રક્ષતુ ગીર્વાણભાષારસાસ્વાદતત્પરાન્
+  gurumukhī:  ਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸਤੁ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸਾਰਸਾਸ੍ਵਾਦਤਤ੍ਪਰਾਨ੍
+  tibetan:    ཤི་ཝོ་རཀྴ་ཧུ་གཱིརཎཱ་བྷཱཥཱ་རསཱསྭཱ་ད་ཧ་པ་རཱན྄
+  oṛiā:       ଶିବୋ ରକ୍ଷତୁ ଗୀର୍ବାଣଭାଷାରସାସ୍ଵାଦତତ୍ପରାନ୍
+  kannaḍa:    ಶಿವೊ ರಕ್ಷತು ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾರಸಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾನ್
+  tamiḻ:      ஶிவொ ரக்ஷது கீர்வாணபாஷாரஸாஸ்வாததத்பராந்
+  tĕlugu:     శివొ రక్షతు గీర్వాణభాషారసాస్వాదతత్పరాన్
+  malayāḻam:  ശിവൊ രക്ഷതു ഗീര്വാണഭാഷാരസാസ്വാദതത്പരാന്
+  sinhala:    ශිවෝ රක්ෂතු ගීර්වාණභාෂාරසාස්වාදතත්පරාන්
+  khmer:      ឝវោ រក៑ឞតុ គីវ៌឵ណភ឵ឞ឵រស឵ស្វ឵ទតត្បរ឵ន៑
+  thai:       ศิโว รกฺษดุ คีรฺวาณภาษารสาสฺวาทตตฺปรานฺ
+  burmese:    ၐိဝေါ ရက္ၑတု ဂီရွါဏဘာၑာရသာသွါဒတတ္ပရာန်
+  lao:        ສິໂວ ຣັກສະຕຸ ຄີຣວານະພາສາຣະສາສວາທະຕະຕປະຣານ
+  sundanese:  ᮯᮤᮝᮧ ᮛᮊ᮪ᮞᮒᮥ ᮌᮤᮁᮝᮁᮔᮘᮯᮛᮞᮞ᮪ᮝᮓᮒᮒ᮪ᮕᮛᮔ᮪
+  lontara:    ᨔᨗᨓᨚ ᨑᨀᨔᨈᨘ ᨁᨗᨑᨓᨊᨅᨔᨑᨔᨔᨓᨉᨈᨈᨄᨑᨊ᨟
+  balinese:   ᬰᬶᬯᭀ ᬭᬓ᭄ᬱᬢᬸ ᬕᬷᬭ᭄ᬯᬵᬡᬪᬵᬱᬵᬭᬲᬵᬲ᭄ᬯᬵᬤᬢᬢ᭄ᬧᬭᬵᬦ᭄
+  batak:      ᯘᯪᯋᯬ ᯒᯂ᯳ᯘᯖᯮ ᯎᯪᯒ᯳ᯋᯉᯅᯘᯒᯘᯘ᯳ᯋᯑᯖᯖ᯳ᯇᯒᯉ᯳
+  javanese:   ꦯꦶꦮꦺꦴ ꦫꦏꦾꦰꦠꦸ ꦒꦷꦫꦾꦮꦴꦟꦨꦴꦰꦴꦫꦱꦴꦱ꧀ꦮꦴꦢꦠꦠ꧀ꦥꦫꦴꦤꦾ
+
 Hangeul decomposition:
 
-  “웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?”
-  “웬 초콜릿? 제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.” “얘야, 왜 또 불평?”
-  “ᅰᄂ 초코리ᄉ? 제가 ᅯᄂ해ᄊ더ᄂ 거ᄂ 뻐ᄋ튀기 쬐끄ᄆ과 ᅴ류ᅨᅭ.” “ᅤᅣ, ᅫ 또 부ᄅ펴ᄋ?”
+  “웬 초콜릿?  제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.”   “얘야, 왜 또 불평?”
+  “웬 초콜릿?  제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.”   “얘야, 왜 또 불평?”
+  “ᅰᄂ 초코리ᄉ? 제가 ᅯᄂ해ᄊ더ᄂ 거ᄂ 뻐ᄋ튀기 쬐끄ᄆ과 ᅴ류ᅨᅭ.” “ᅤᅣ,  ᅫ 또 부ᄅ펴ᄋ?”
   “ㅞㄴ ㅊㅗㅋㅗㄹㅣㅅ? ㅈㅔㄱㅏ ㅝㄴㅎㅐㅆㄷㅓㄴ ㄱㅓㄴ ㅃㅓㅇㅌㅟㄱㅣ
    ㅉㅚㄲㅡㅁㄱㅘ ㅢㄹㅠㅖㅛ.” “ㅒㅑ, ㅙ ㄸㅗ ㅂㅜㄹㅍㅕㅇ?”
 
@@ -255,36 +325,95 @@ Japanese Iroha:
   浅き夢見じ   あさきゆめみし   アサキユメミジ   アサキユメミジ   阿佐伎喩女美之
   酔ひもせず   ゑひもせす     ヱヒモセズン    ウェヒモセズン   恵比毛勢須
 
+  hentaigana 変体仮名: 𛀆𛄆𛂦𛂌𛃀𛂶𛁻 𛁦𛃶𛂏𛃸𛄚 𛄋𛀙𛃫𛁟𛄀𛁚 𛁩𛂒𛂄𛃭𛃑
+
 Chinese:
 
   ‣ Most common characters:
   的一是不了在人有我他这个们中来上大为和国地到以说时
   要就出会可也你对生能而子那得于着下自之年过发后作里
 
-  ‣ Transliteration test:
-  女 (ㄋㄩˇ nǚ /ny˨˩˦/) • 律 (ㄌㄩˋ lǜ /ly˥˩/) • 驢/驴 (ㄌㄩˊ lǘ /ly˧˥/)
-
   ‣ Extension blocks:
-  A㡛㬐㖧䵍 B𣚣𤶅𪘆𦞕 C𪢨𪪖𫔺𫜴 D𫝀𫞂𫝻𫠝 E𫠫𬚚𬳕𬺡
+  A㡛㬐㖧䵍 B𣚣𤶅𪘆𦞕 C𪢨𪪖𫔺𫜴 D𫝀𫞂𫝻𫠝 E𫠫𬚚𬳕𬺡 F𬺰𭉊𭙢𭯴
 
   ‣ Qiān zì wén 千字文 by Xing Si Zhou:
   天地玄黃宇宙洪荒 日月盈昃辰宿列張 寒來暑往秋收冬藏
   閏餘成歲律召調陽 雲騰致雨露結為霜 金生麗水玉出崑崗
   劍號巨闕珠稱夜光 果珍李柰菜重芥薑 海鹹河淡鱗潛羽翔
 
+  ‣ Transliteration: (mandarin, japanese, cantonese)
+  简 zhuyin  pinyin/IPA   dng shinjitai 繁 jyutping/IPA  √  IDS
+  单 ㄉㄢ    dān  tän˥        単 ひとえ 單 daan¹ täːn˥˥     ⿱吅⿻日十
+  恐 ㄎㄨㄥˇ kǒng kʰʊŋ˨˩˦ кон 恐 きょう 恐 hung² hʊŋ˧˥      ⿱⿰工⿹⺄㐅心
+  龙 ㄌㄨㄥˊ lóng lʊŋ˧˥   лун 竜 りゅう 龍 lung⁴ lʊŋ˩    ⿓ ⿰⿱立⺼⿱⺊⿷己三
+  齿 ㄔˇ     chǐ  ʈ͡ʂʰʐ̩˨˩˦ цы  歯 し     齒 ci²   t͡sʰiː˧˥ ⿒ ⿱止𠚕
+  缕 ㄌㄩˇ   lǚ   ly˧˩˧   лү  𫃵 る     縷 leoi⁵ lɵy˩˧      ⿰糹婁
+  𰻝 ㄅㄧㄤˊ biáng pjɑŋ˧˥ бян 𰻞 ビャン 𰻞                  ⿺辶⿳穴⿲月⿱⿲幺言幺⿲長馬長刂心
+
+  ‣ kStrange:
+  A𠝎𡳿𦨃𦭩 B丂巜㞢𡰣 C乄𡆢𠆭𮥹 F臦𢇖𫤵𭖲 H巪㔔𪢳𭤹 I丄㦰𠁣𬔭
+  K𡆥𪜈𫝂𭛝 M仺𠂜𨙨𩁿 O㐃𠄷𦮙𮍍 R𠄔𧹂𫩦𮗙 S龘䨻𪚥𬚩 U壨㞡𠁠𮭟
+
+  ‣ Periodic table:
+  氫                         元素周期表                         氦
+  鋰鈹                                                硼碳氮氧氟氖
+  鈉鎂                                                鋁矽磷硫氯氬
+  鉀鈣                            鈧鈦釩鉻錳鐵鈷鎳銅鋅鎵鍺砷硒溴氪
+  銣鍶                            釔鋯鈮鉬鎝釕銠鈀銀鎘銦錫銻碲碘氙
+  銫鋇鑭鈰鐠釹鉕釤銪釓鋱鏑鈥鉺銩鐿鎦鉿鉭鎢錸鋨銥鉑金汞鉈鉛鉍釙砈氡
+  鍅鐳錒釷鏷鈾錼鈽鋂鋦鉳鉲鑀鐨鍆鍩鐒鑪𨧀𨭎𨨏𨭆䥑鐽錀鎶鉨鈇鏌鉝鿬鿫
+
+Alternate English (Deseret):
+
+  𐐖𐐲𐑅𐐻 𐐰𐑆 𐑄 𐐙𐑉𐐯𐑌𐐽 𐐿𐐶𐐨𐑌 𐑊𐐳𐐿𐐼 𐑁𐐫𐑉 𐐮𐐻, 𐑇𐐨 𐐸𐐲𐑉𐐼 𐑄𐐰𐐻 𐑅𐐮𐑋𐑁𐐲𐑌𐐨 𐐰𐑀𐐯𐑌.
+  𐐂 𐐺𐐩𐑈 𐐸𐑏 𐐱𐑂 𐑄 𐑊𐐪𐐿 𐐶𐐫𐐻𐐲𐑉 𐐮𐑋𐐹𐑉𐐯𐑅𐐼 𐐫𐑊, 𐐮𐑌𐐿𐑊𐐭𐐼𐐮𐑍 𐐷𐐲𐑍 𐐂𐑉𐑃𐑉.
+
+Letter symbols:
+
+  🄂 MᴜᴄʜUɴɪCᴏᴅᴇ 𝟸 𝙼𝚞𝚌𝚑𝚄𝚗𝚒𝙲𝚘𝚍𝚎 𝟑 𝐌𝐮𝐜𝐡𝐔𝐧𝐢𝐂𝐨𝐝𝐞 ⓸ 𝑀𝑢𝑐ℎ𝑈𝑛𝑖𝐶𝑜𝑑𝑒 ❺ 𝑴𝒖𝒄𝒉𝑼𝒏𝒊𝑪𝒐𝒅𝒆
+  𝟞 𝕄𝕦𝕔𝕙𝕌𝕟𝕚ℂ𝕠𝕕𝕖 𝟩 𝖬𝗎𝖼𝗁𝖴𝗇𝗂𝖢𝗈𝖽𝖾 𝟴 𝗠𝘂𝗰𝗵𝗨𝗻𝗶𝗖𝗼𝗱𝗲 ➈ 𝘔𝘶𝘤𝘩𝘜𝘯𝘪𝘊𝘰𝘥𝘦 ➓ 𝙈𝙪𝙘𝙝𝙐𝙣𝙞𝘾𝙤𝙙𝙚
+  ⓫ ꟽnɔɥ⋂uᴉƆopǝ ⓬ 𝔐𝔲𝔠𝔥𝔘𝔫𝔦ℭ𝔬𝔡𝔢 ⓭ 𝕸𝖚𝖈𝖍𝖀𝖓𝖎𝕮𝖔𝖉𝖊 ⓮ ℳ𝓊𝒸𝒽𝒰𝓃𝒾𝒞ℴ𝒹ℯ ⓯ 𝓜𝓾𝓬𝓱𝓤𝓷𝓲𝓒𝓸𝓭𝓮
+  ⓰ ᴹᵘᶜʰᵁⁿⁱᶜᵒᵈᵉ ⓱ ₘͫᵤͧₓͨₕͪᵤͧₙᷠᵢͥₖͨₒͦₜͩₑͤ ⒅ 🄜⒰⒞⒣🄤⒩⒤🄒⒪⒟⒠ ⑲ ⓂⓤⓒⓗⓊⓝⓘ🅒🅞🅓🅔 ⓴ ㋮㉩🅄🄽🄸🅲🅾🅳🅴
+
+Arrows:
+
+   ↖↑↗  ⤵   ⇖⇑⇗    ⇈⇅   ⬁⇧⬀  ⬉⬆⬈  ⭶⭦⭡⭧⭷  🡔🡑🡕  🡤🡡🡥  ◤▲◥  ◸△◹   ⏶
+  ←⎯⏐⎯→ ↔  ⇍⇐⇔⇒⇏  ⇇⇆⇄⇉  ⇦⬄⇨  ⬅⬌➡  ⭰⭠⭤⭢⭲  🡐🡘🡒  🡨 🡪  ◀◆▶  ◁◇▷  ⏴⏹⏵
+   ↙↓↘  ⤴   ⇙⇓⇘    ⇊⇵   ⬃⇩⬂  ⬋⬇⬊  ⭹⭩⭣⭨⭸  🡗🡓🡖  🡷🡳🡶  ◣▼◢  ◺▽◿   ⏷
+  ⤢ ↕ ⤡      ⇕    ↪  ↩   ⇳    ⬍     ⭥     🡙        ◄ ►      ⏪ ⏩
+
 Box drawing alignment tests:
 
-  ┌┬───╥┐  ╒══╤══╕  ┏━━┳━━┓  ┎┒┏┑ ╻╷  ┌╌╌┄┄┈┒  ▏   ▁▂▃▄▅▆▇█▓▓▒▒░░
-  ├┼───╫┤  │╓─┴─╖│  ┃┌─╂─┐┃  ┗╃╄┙╺╇╈╸ ╎▛▀▀▀▜┋  ▎  ⎺⎻─⎼⎽
-  ││╔╦╗║│  │║╭─╮║│  ┃│╲╿╱│┃  ┍╅╆┓╶╁╀╴ ╎▌▗▄▖▐┇  ▍   ▁  ↔  ▁
-  ││╠╬╣║│  ├╢│ │╟┤  ┣┿╾╳╼┿┫  ┕┛┖┚ ╹╵  ┆▌▐ ▌▐┇  ▌   ▕←⎯⎯⎯→▏
-  ││╚╩╝║│  │║╰─╯║│  ┃│╱╽╲│┃  ┏┯┓ ┌┰┐  ┆▌▝▀▘▐╏  ▋   ▔↖ ↑ ↗▔
-  ╞╪═══╬╡  │╙─┬─╜│  ┃└─╂─┘┃  ┠┼┨ ┝╋┥  ┊▙▄▄▄▟╏  ▊   ⇐  ⏐↕ ⇒
-  └┴───╨┘  ╘══╧══╛  ┗━━┻━━┛  ┗┷┛ └┸┘  ┕┉┅┅╍╍┛  ▉    ↙ ↓ ↘     ▗▄▖▄▖
-                                               █            ▐▄▞▀▐▚▗▘
-                     ▄█▄ █▄      ▄                          ▗▛▛▀▀▀▛▙
-   ▄█▀█▓ ▄▓▀▀█▀ ▀▀▀█▓▀▀ ▀▀   ▄█▀█▓▀▀▀▀▀▓▄▀██▀▀    (\_/)      ▞▌▛▀▌▌▜
-  ██  ██ ▀██▄▄ ▄█  ▀ ░▒ ░▒  ██  ██ ▄█▄ █▀ ██     (='.'=)    ▐▜▌▌▘▌▛▙
-  █▓▄▀██  ▄ ▀█▌▓█    ▒▓ ▒▓  █▓▄▀██ ▓█ ▀▄  █▓    ☆(")_(")☆   ▐▐▌▀▀▘█▖
-  █▒  █▓ ██▄▓▀ ▀█▄▄█▄▓█ ▓█  █▒  █▓ ▒█  ▓█▄ ▒                ▗ ▀▛▜▜▀▘
-      ▀▒           ▀  ▀ █▀      ▀▒  █  █▀  ░  ヽ༼。◕ ∀ ◕。༽ノ  ▝ ▗▞▖▗▘▗
+  ┌┬───╥┐  ╒══╤══╕  ┏━━┳━━┓  ╻━━┯━━╸  ┌╌╌┄┄┈┒  🮘🮘🮐🮒🮐🮕🮕
+  ├┼───╫┤  │╓─┴─╖│  ┃┌─╂─┒┃  ┃┎┒╵┏┑┃  ╎▛▀▀▀▜┋  🮘🮘🮔 🮓🮕🮕
+  ││╔╦╗║│  │║╭─╮║│  ┃│╲╿╱┃┃  ┃┗╃┰╄┙┃  ╎▌▗▄▖▐┇  ░░🮐🮑🮐▓▓██
+  ││╠╬╣║│  ├╢│ │╟┤  ┣┿╾╳╼╇┫  ┠╴┝╋┥╶┨  ┆▌▐◘▌▐┇  ░░▒▒▒▓▓██
+  ││╚╩╝║│  │║╰─╯║│  ┃│╱╽╲│┃  ┃┍╅┸╆┓┃  ┆▌▝▀▘▐╏  ░░▒🮎▒▓▓██
+  ╞╪═══╬╡  │╙─┬─╜│  ┃└─╊━┙┃  ┃┕┛╷┖┚┃  ┊▙▄▄▄▟╏  🮙🮙🮌█🮍🮖🮖
+  └┴───╨┘  ╘══╧══╛  ┗━━┻━━┛  ╺━━┷━━╹  ┕┉┅┅╍╍┛  🮙🮙▒🮏▒🮖🮖
+
+                     🭇🬼  🭉🬾 🭋🭀  🮣🮢   🮣🮢🮣🮢
+  🮞🮟 ◢◣ 🭇🭄🭏🬼 🭈🭆🭂🭍🭑🬽 🭊🭁🭌🬿 🭃🭎 🭅🭐 🮣🮨🮩🮢🮭🮬🮡🮩🮨🮠 🮣🮧🮢🮣🮦🮢🮭🮦🮬  🭯
+  🮝🮜 ◥◤ 🭢🭕🭠🭗 🭣🭧🭓🭞🭜🭘 🭥🭒🭝🭚 🭔🭟 🭖🭡 🮡🮩🮨🮠🮫🮪🮣🮨🮩🮢 🮤🮮🮥🮥 🮤🮥 🮤 🭮█🭬
+                     🭢🭗  🭤🭙 🭦🭛  🮡🮠   🮡🮠🮡🮠 🮡🮦🮠🮡🮧🮠🮫🮧🮪  🭭
+
+                     ▄█▄ █▄      ▄
+   ▄█▀█▓ ▄▓▀▀█▀ ▀▀▀█▓▀▀ ▀▀   ▄█▀█▓▀▀▀▀▀▓▄▀██▀▀    (\_/)     🬱🬭🬎🬆🬜🬒🬖 
+  ██  ██ ▀██▄▄ ▄█  ▀ ░▒ ░▒  ██  ██ ▄█▄ █▀ ██     (='.'=)    🬍🬸🬡🬰🬰🬨🬨🬓
+  █▓▄▀██  ▄ ▀█▌▓█    ▒▓ ▒▓  █▓▄▀██ ▓█ ▀▄  █▓    ☆(")_(")☆   🬜🬻▐🬇▐▐🬩🬐
+  █▒  █▓ ██▄▓▀ ▀█▄▄█▄▓█ ▓█  █▒  █▓ ▒█  ▓█▄ ▒                🬄🬬🬯🬰🬰🬷🬺 
+      ▀▒           ▀  ▀ █▀      ▀▒  █  █▀  ░  ヽ༼。◕ ∀ ◕。༽ノ  🬄 🬯🬢🬀🬗 🬏
+
+  ٩(͡๏̯͡๏)۶  ᶘᵒᴥᵒᶅ  ~( ̄▽ ̄)∽   ( ͡° ͜ʖ ͡°)
+
+Animal band:
+
+  🎤🦖 🎷🐛 🎺🐍 🎸🦔 🪕🦧 🎻🪱 🪘🐝 🥁🦂 🪗🦭 🎹🐙 🎶🦋 🎵🐋 🎼🕷
+
+The Very Hungry Caterpillar:
+
+  🥚🌝🐛🌞 🍏🍐🍐🫐🍓🍓🍓🍓🍊🍊🍊🍊🍊 🍫🍦🥒🧀🍖🍭🥧🌭🧁🍉 🤢🍃☺️ 🏠💫🦋
+
+The Fuzzy Duckling:
+
+  🐥🌻🐌🌾🐎🐴🌹3🐄🌺4🦃5🦢6🐑7🐕8🐖🌽🐷🦗9🐤🐜🦆🦋