another stable release v2.1
[unicode-sampler.git] / unicode.txt
1 Unicode sampler
2 ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾
3 Test support of various text encoded with Unicode up to version 13.0 (2020).
4
5 Based on file by Markus Kuhn <http://www.cl.cam.ac.uk/~mgk25/>
6 Updated by Mischa Poslawsky <http://shiar.nl/> 2022-08-18
7
8 Compact font overview:
9
10   ╔════════════════════════════════════════════════════════╗
11   ║ _ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ ÅĀČẾƏØṆⱣÞß ΑΒΓΔΩὮ АБВГДЯѢЌ ║
12   ║ -abcdefghijklmnopqrstuvwxyz åāčếəøṇᵽþſ αβγδωὦ абвгдяѣќ ║
13   ║ −0123456789 <=>∧+÷× ¤¢$€£¥₩ (/)[\] `'" ^.:·…! @#&§¶†©• ║
14   ║ ¯∅₁²↋¼%‰¬∞√ ≤≠≯∈±∶* ฿₺₽₹₪元 {|}«¦» “’” ~,;¿?‽ ✔✘ ↗░█ � ║
15   ║ ␣⌫⌥⌘↵␀ ☉♀♁♂ ○☓□△    ✂☆♥⚐☯ ∎ 🙂 🙋 🐢 ☕ 🚲 🏆 💡 🔣 🏁 ║
16   ╚════════════════════════════════════════════════════════╝
17
18 Unicode blocks:
19           0__ 1__ 2__ 3__ 4__ 5__ 6__ 7__ 8__ 9__ A__ B__ C__ D__ E__ F__
20   U+00*__ A Á Ă Ȁ ɐ ʶ ◌̌ Ω Я Ԙ Ա א ب ݓ ܐ ߐ ࡁ ࢶ क ক ਕ ક କ க క ಕ ക ක ท ລ ཀ
21   U+01*__ က დ ㅎ  አ ፩ ᎃ Ꮳ ᓀ ᙽ     ᚏ ᚠ ᜃ ក ᠦ ᣈ ᤁ ᦂ ᨠ ◌᪱ ᬓ ᯂ᯦ ᰀ Დ ᴂ ᶐ ◌ᷲ Ậ ᾮ
22   U+02*__ ※ ₿⃕ ™ ⇅ √ ⋲ ⌘ ⏻ ␛ Ⓐ ╩ ▛ ◈ ☺ ✈ ⟇ ⟴ ⡽ ⤱ ⦖ ⨖ ⫻ ⬀ ⯒ Ⰳ Ⲁ ⵣ ⷔ ⹋ ⺾⼬
23   U+03/0A ひカㄅ㇂㊥  ㌁  㐀  ䷃ 中    ꊈ꒸ꓯ ꕉ Ꙗ ꚩ Ꜽ Ꞻ ꡀ ꢒ ꤰ ꦏ ꨀ ꪁ ꬰ ꯀ 가
24   U+10*__ 𐀀 𐂛 𐅄 𐇑 𐊀 𐊷 𐌰 𐎠 𐑗 𐒱 𐔀 𐔰 𐘐     𐠎 𐡀 𐢀 𐤀 𐦠 𐩱 𐪑 𐬁 𐭠 𐰢 𐲘 𐴀   𐹠 𐺩 𐼁 𐿠
25   U+11*__ 𑀓 𑂍 𑅕 𑆑 𑈈 𑊺 𑌕   𑐎 𑒗   𑖎 𑘎 𑚀 𑜀   𑠀 𑢢 𑤌 𑦡 𑨀 𑩐 𑫀   𑰎 𑱲 𑴀 𑵠   𑻠   𑿝
26
27 Code:
28
29   <?xml version="1.0"?><html><pre><span class=""><!-- HTM&#x4C; --></span>
30
31   Hash[ :nbsp => 0O2_40 ].each {|name, cp| puts "#{name} is '#{cp.chr}'" }
32
33   while ((c = *l++) != '\0') { m->stat[2] = IO | (~OK & X_8); } /* C */
34
35   perl -pe's/\w/$^ =~ $& > chop($^ = $& . $^) ? "@-" : $&/ge'
36
37   {- haskell -}fix$(.)<$>(:)<*>((.((:[]).))(=<<).(*).(>>=)(+)($))$1
38
39   ↑1 ⍵∨.∧3 4=+/,¯1 0 1∘.⊖¯1 0 1⌽¨⊂⍵ ⍝ game of life
40
41 Mathematics and sciences:
42
43   ∮ E⋅da = Q,  n → ∞, ∑ f(i) = ∏ g(i),      ⎧⎡⎛┌─────┐⎞⎤⎫
44                                             ⎪⎢⎜│a²+b³ ⎟⎥⎪
45   ∀x∈ℝ: ⌈x⌉ = −⌊−x⌋, α ∧ ¬β = ¬(¬α ∨ β),    ⎪⎢⎜│───── ⎟⎥⎪
46                                             ⎪⎢⎜⎷ c₈   ⎟⎥⎪
47   ℕ ⊆ ℕ₀ ⊂ ℤ ⊂ ℚ ⊂ ℝ ⊂ ℂ (z̄ = ℜ(z)−ℑ(z)⋅𝑖), ⎨⎢⎜       ⎟⎥⎬
48                                             ⎪⎢⎜ ∞     ⎟⎥⎪
49   ⊥ < a ≠ b ≡ c ≤ d ≪ ⊤ ⇒ (⟦A⟧ ⇔ ⟪B⟫),      ⎪⎢⎜ ⎲     ⎟⎥⎪
50                                             ⎪⎢⎜ ⎳aⁱ-bⁱ⎟⎥⎪
51   2H₂ + O₂ ⇌ 2H₂O, R = 4.7 kΩ, ⌀ 200 µm     ⎩⎣⎝i=1    ⎠⎦⎭
52
53 Typography:
54
55   • Lookalikes: 1lI|, 0ODØ, 8B, 2Z, 5S$, AАΑꓮᎪ𖽀𑫘𐊠𐤠𐌀𝖠𝙰
56   • “It’s ‘quoted’”, „deutsche ‚Gänsefüßchen‘“, « guillemets ‹comme ci› »
57   • u + ¨ + ´ = ǘ, o + ~ + ¯ = ȭ, e + ^ + ` = ề, e + ¸ + ˘ = ḝ
58   • 1 + 2 − 3 × 4 ÷ 5 ≈ 0–1‰ — 0° 21′ 36″
59   • 0,89€ ℆ / @ $1.⁰⁰ / 一ヶ120円
60   • ⒈ ♙e4 ♟e5 ⒉ f4 e×f4 ⒊ ♗c4 ♛h4† ⒋ ♔f1 b5⁈ ⒌ ♗×b5 ♞f6 ⒍ ♘f3 ♛h6 … 2⒊ ♗e7‡
61
62 English panphone (traditional, IPA, Shavian, Braille):
63
64   Just as the French queen looked for it, she heard that symphony again.
65   A beige hue of the loch water impressed all, including young Arthur.
66
67   ʤʌst æz ðə fɹɛnʧ kʰʍin lʊk̚t fo ɪ̈t | ʃi ɦɝd ðat ˈsɪɱfəni əˈgɛn
68   ə beʒ çʉ əv ðə lɒχ ˈwɔt̠ɚ ɪmˈpʰɹɛst ʔɔːɫ | ɪŋˈkludɨŋ jɐŋ ˈɑɹθɝ
69
70   𐑡𐑳𐑕𐑑 𐑨𐑟 𐑞 𐑓𐑮𐑧𐑯𐑗 𐑒𐑢𐑰𐑯 𐑤𐑫𐑒𐑑 𐑓 𐑦𐑑, 𐑖𐑰 𐑣𐑽𐑛 𐑞𐑨𐑑 𐑕𐑦𐑥𐑓𐑩𐑯𐑰 𐑩𐑜𐑧𐑯.
71   𐑩 𐑚𐑱𐑠 𐑣𐑿 𐑝 𐑞 𐑤𐑪𐑒 𐑢𐑷𐑑𐑼 𐑦𐑥𐑐𐑮𐑧𐑕𐑑 𐑷𐑤, 𐑦𐑙𐑒𐑤𐑵𐑛𐑦𐑙 𐑘𐑳𐑙 ·𐑸𐑔𐑻.
72
73   ⠠⠚⠀⠵⠀⠮⠀⠠⠋⠗⠢⠡⠀⠟⠥⠑⠢⠀⠇⠕⠕⠅⠫⠀⠿⠀⠭⠂⠀⠩⠑⠀⠓⠑⠜⠙⠀⠞⠀⠎⠽⠍⠏⠓⠕⠝⠽⠀⠁⠛⠲
74   ⠠⠁⠀⠃⠑⠊⠛⠑⠀⠓⠥⠑⠀⠷⠀⠮⠀⠇⠕⠡⠀⠺⠁⠞⠻⠀⠊⠍⠏⠗⠑⠎⠎⠫⠀⠁⠇⠇⠂⠀⠔⠉⠇⠥⠙⠬⠀⠐⠽⠀⠠⠜⠹⠥⠗⠲
75
76 Ænglisc Ōhthere & Ƿulfstān:
77
78   ᚻᛖ᛫ᚳᚹᚫᚦ᛫ᚦᚫᛏ᛫ᚻᛖ᛫ᛒᚢᛞᛖ᛫ᚩᚾ᛫ᚦᚫᛗ᛫ᛚᚪᚾᛞᛖ᛫ᚾᚩᚱᚦᚹᛖᚪᚱᛞᚢᛗ᛫ᚹᛁᚦ᛫ᚦᚪ᛫ᚹᛖᛥᚫ᛬
79   Hē cƿæð þæt hē būde on þǣm lande norðƿeardum ƿið þā Ƿestſǣ.
80   He said that he lived in the northern land near the Western Sea.
81
82 Precomposed and combining diacritics:
83
84   Muļķa hipiji mēģina nogaršot žņaudzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục.
85   Mul̦k̦a hipiji mēg̓ina nogaršot žn̦audzējčūsku. Trâu chậm uống nước đục.
86
87   U̲n̲d̲e̲r̲ T̶h̶r̶u̶ O̅v̅e̅r̅
88   Ʌ̊ • a = v̇ = r̈, a⃑ ⊥ b⃑ • Mëta⃛l メ̈タ⃛ル 메̈탈⃛ 金̈屬⃛!̤ • 1̴·2⃯⃗·3̶̮̑·4̣̤̇̈·5⃘̜̹͑͗ • Z̴͔̎a̷̤̲̙̟̼̯͑̌̈́̎͋͟l̸̮̲͉̪͆̿̉̐͆͛̈͊͘͟͜͡ģ̸̖̬̘̈͛̂̄̃̚͟ǫ̸̨̨̠͕̤̫̜̩̟̋͌̔͐͑̈́̉͑!͓͇̠͈̬̪̇̂̎̎̒͘̕͠͝
89
90 Pangrams:
91
92   Ærøål • Árvíztűrő tükörfúrógép • Zażółć gęślą jaźń • Eĥoŝanĝº ĉiĵaŭde
93
94   cz: Příliš žluťoučký kůň úpěl ďábelské ódy.
95   fr: Le cœur déçu mais l'âme plutôt naïve, Louÿs rêva de crapaüter en
96       canoë au delà des îles, près du mälström où brûlent les novæ.
97   ig: Ṅụrịanụ, gbakọọnụ kpaa, kwee ya k’o-guzoshie ike; ọ ghaghị ito.
98   ir: Ċuaiġ bé ṁórṡáċ le dlúṫspád fíorḟinn trí hata mo ḋea-ṗorcáin ḃig, ⁊ꞃl.
99   lt: Įlinkdama fechtuotojo špaga sublykčiojusi pragręžė apvalų arbūzą.
100   lv: Glāžšķūņa rūķīši dzērumā čiepj Baha koncertflīģeļu vākus.
101   nmn: ǃqháa̰ kū ǂnûm ǁɢˤûlitê ǀè dtxóʔlu ǀnàe ǂʼá sˤàa̰.
102   nl: Wijf lokt u cq 'r pa dmv 'n zg sexy bh. (af: én ʼn kwêvoëltjie)
103   ro: Muzicologă în bej vând whisky și tequila, preț fix.
104   se: Vuol Ruoŧa geđggiid leat máŋga luosa ja čuovžža.
105   sk: Päťtýždňové vĺčatá nervózne štekajú na môjho ďatľa v tŕní.
106   tr: PİJAMALİ HASTA, yağız şoföre çabucak güvendi.
107   vt: Do bạch kim rất quý, sẽ để lắp vô xương.  Bất ₫ồng [ˀɓɜt̚˧˦.ˀɗɜ̤wŋ͡m˨˩]
108   yo: Ìwò̩fà ń yò̩ séji tó gbojúmó̩, ó hàn pákànpò̩ gan-an nis̩é̩ rè̩ bó dò̩la.
109
110   Alfauxbet: А В С Ⅾ Е ꓝ Ԍ Н І Ј К Լ М Ν О Р Ԛ ꓣ Ѕ Т ꓴ ⋁ Ԝ Х Ү Ζ
111
112 German with presentational ligatures:
113
114   Im finſteren Jagdſchloß am offenen Felsquellwaſſer patzte der affig‐flatterhafte
115   kauzig‐höf‌liche Bäcker über ſeinem verſifften kniffligen C‐Xylophon.
116
117 Taa/!xóõ:
118
119   uʰǁei ǂgʉm sa ce te buǁei ba ǂʔɜnʼse ǀa qaisa i ǂgõʰõʰ ce tʉ̰ʉm̩ kã ǀʰũ ceǀe
120   beŋkele ǀi ei ʼǂŋa̰an ce. xabeka ǃaǀi ǁʉ̰ʉn̩ i tẽʼẽ eʰǂʼãõku ci dza̰ai ce ʘaɟe
121   i kaneka ǃaʰeʰ ku ǀa̰alute te iʼe ʘaɟe eʰka̰ ba ʼao ʼahn̩ i ba sa tsʼɜnci
122   ǁuʘa ʔiqatʲe Boroǁxao ǂgʉm ce xabeka ǂa̰asa ǁʉ̰ʉn i tẽʼẽ n̩ʼn̩ ce ǃxa̰a
123   kuǂŋʉmʼu n̩ʼn̩ ǀgʉma tʰani.
124
125 Modern Greek Ύμνος εις την Ελευθερίαν:
126
127   Σε γνωρίζω από την κόψη του σπαθιού την τρομερή,
128   σε γνωρίζω από την όψη που με βια μετράει την γη.
129   Απ’ τα κόκκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά,
130   και σαν πρώτα ανδρειωμένη, χαίρε, ω χαίρε, Ελευθεριά!
131
132 Ancient Greek Iliad:
133
134   Μῆνιν ἄειδε θεά Πηληϊάδεω Ἀχιλῆος οὐλομένην ἣ μῡρί᾽ Ἀχαιοῖς ἄλγε᾽ ἔθηκε
135   πολλὰς δ᾽ ἰφθῑμους ψῡχὰς Ἄϊδι προΐαψεν ἡρώων αὐτοὺς δὲ ἑλώρια τεῦχε
136   ϙύνεσσιν οἰωνοῖσί τε πᾶσι· Διὸς δ᾽ ἐτελείετο βουλή· ἐξ οὗ δὴ τὰ πρῶτα
137   διαστήτην ἐρίσαντε Ἀτρεΐδης τε ϝάναξ ἀνδρῶν καὶ δῑος Ἀχιλλεύς.
138
139 Coptic:
140
141   ⲕⲧ̅ⲕⲁ ⲅⲉⲗⲅⲟ̅ⲥⲛ ⲓ̈ⲏ̅ⲥⲟⲩⲥⲓ ⲛⲁⳡⲁⲛ ⲧⲣⲓⲕⲁ• ⲇⲟⲗⲗⲉ ⲡⲟⲗⲅⲁⲣⲁ ⲡⲉⲥⲥⲛⲁ• ⲡⲁⲡⲟ ⲥ̅ⲕⲟⲉⲗⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲕ̅ⲕⲁ
142   κτ̄κα γελγο̄ϲν ῑη̄ϲουϲι ναϫαν τρικα• δολλε πολγαρα πεϲϲνα• παπο ϲ̄κοελμ̄με εκ̄κα
143
144 Armenian:
145
146   Բել դղյակի ձախ ժամն օֆ ազգությանը ցպահանջ չճշտած վնաս էր և փառք:
147
148   Այնտեղ էլ նա թարգմանել է «Առակաց գրքից» 1-ին հայերեն նախադասությունը՝
149   «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ զբանս հանճարոյ»։
150
151 Georgian:
152
153   ვეფხისტყაოსანი (Veṗxis Ṭq̇aosani) შოთა რუსთაველი (დაახ. 1165)
154
155   ღმერთსი შემვედრე, ნუთუ კვლა დამხსნას სოფლისა შრომასა, ცეცხლს, წყალსა და
156   მიწასა, ჰაერთა თანა მრომასა; მომცნეს ფრთენი და აღვფრინდე, მივჰხვდე მას
157   ჩემსა ნდომასა, დღისით და ღამით ვჰხედვიდე მზისა ელვათა კრთომაასა.
158
159 Slavic Tower of Babel (ru/sr/be/ua/mk/cu):
160
161   ① На всей земле был один язык и одно наречие. ② А кад отидоше од истока,
162   нађоше равницу у земљи сенарској, и населише се онде. ③ І сказалі адно
163   аднаму: наробім цэглы і абпалім агнём. І стала ў іх цэгла замест камянёў,
164   а земляная смала замест вапны. ④ І сказали вони: Тож місто збудуймо собі,
165   та башту, а вершина її аж до неба. І вчинімо для себе ймення, щоб ми не
166   розпорошилися по поверхні всієї землі. ⑤ Господ слезе да ги види градот
167   и кулата, што луѓето ги градеа. ⑥ И҆ речѐ гдⷭ҇ь: сѐ, ро́дъ є҆ди́нъ, и҆ ѹ҆стнѣ̀
168   є҆ди҄нѣ всѣ́хъ, и҆ сїѐ нача́ша твори́ти: и҆ нн҃ѣ не ѡ҆скꙋдѣ́ютъ ѿ ни́хъ всѧ҄, є҆ли҄ка
169   а́҆ще восхотѧ́тъ твори́ти. ⑦ Ⱂⱃⰻⰻⰴⱑⱅⰵ ⰺ ⰺⰸⱎⰵⰴⱎⰵ ⱄⰿⱑⱄⰻⰿⱏ ⰺⰿⱏ ⱅⱆ ⱔⰸⱏⰹⰽⰻ ⰺⱈⱏ ·
170   ⰴⰰ ⱀⰵ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰⱅⱏ ⰽⱁⰶⰴⱁ ⰴⱃⱆⰳⰰ ⱄⰲⱁⰵⰳⱁ ⁖⸏
171
172 Sakha (Yakut) Declaration of Rights:
173
174   Дьон барыта бэйэ суолтатыгар уонна быраабыгар тэҥ буолан төрүүллэр.
175   Кинилэр бары өркөн өйдөөх, суобастаах буолан төрүүллэр, уонна бэйэ
176   бэйэлэригэр тылга кииринигэс быһыылара доҕордоһуу тыыннаах буолуохтаах.
177
178 Kazakh equivalents:
179
180   Барлық адамдар тумысынан азат және қадір-қасиеті мен кұқықтары тең болып
181   дүниеге келеді. Адамдарға ақыл-парасат, ар-ождан берілген, сондықтан олар
182   бір-бірімен туыстық, бауырмалдық қарым-қатынас жасаулары тиіс.
183
184   بارلىق ادامدار تۋمىسىنان ازات جانە قادىر-قاسيەتى مەن كۇقىقتارى تەڭ بولىپ
185   دۇنيەگە كەلەدى. ادامدارعا اقىل-پاراسات, ار-وجدان بەرىلگەن, سوندىقتان ولار
186   ءبىر-بىرىمەن تۋىستىق, باۋىرمالدىق قارىم-قاتىناس جاساۋلارى ءتيىس.
187
188 Arabic:
189
190   ﻧﺺ ﺣﻜﻴﻢ ﻟﻪ ﺳﺮ ﻗﺎﻃﻊ ﻭﺫﻭ ﺷﺄﻥ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻜﺘﻮﺏ ﻋﻠﻰ ﺛﻮﺏ ﺃﺧﻀﺮ ﻭﻣﻐﻠﻒ ﺑﺠﻠﺪ ﺃﺯﺭﻕ.
191   نص حكيم له سر قاطع وذو شأن عظيم مكتوب على ثوب أخضر ومغلف بجلد أزرق.
192   نَصٌّ حَكِيمٌ لَهُ سِرٌّ قَاطِعٌ وذُو شَأنٍ عَظِيِمٍ مكتوبٌ عَلَى ثَوْبٍ أخْضَرٍ ومُغلّفٌ بِجِلْدٍ أزّرقِ.
193   nṣ ḥkym lh sr qāṭʿ wḏu šān ʿẓym mktub ʿla ṯub aẖḍr wmġlf bǧld azrq.
194
195   ر ا يس العسر مع إن.  رسوله و اهلل يحب خالد كان وقد.
196   محسنون هم الذين و اتقوا الذين مع اهلل إن.  العرب لسان الشعر.
197   اهلل فسيكفيكهم.  متهم الرحمن سوى عدل كل و.  فيه مباركا طيبا
198   ر ا كثي حمدا الحمدهلل.  ورود و زروع بها و وفيرة خيراتها مصر أرض.
199
200 Hebrew:
201
202   הירשמו כעת לכנס Unicode הבינלאומי העשירי, שייערך בין התאריכים 12־10 במרץ
203   1997, בְּמָיְינְץ שבגרמניה. בכנס ישתתפו מומחים מכל ענפי התעשייה בנושא האינטרנט
204   העולמי וה־Unicode, בהתאמה לשוק הבינלאומי והמקומי, ביישום Unicode במערכות
205   הפעלה וביישומים, בגופנים, בפריסת טקסט ובמחשוב רב־לשוני.
206   כאשר העולם רוצה לדבר, הוא מדבר ב־Unicode.
207
208 Zarka Table (Torah cantillation):
209
210   זַרְקָא֮ סְגוֹלְתָּא֒ מוּנַח־לְגַרְמֵ֣הּ׀ מוּנַ֣ח רְבִ֗יעַ פָּזֵר־קָטָ֡ן תְּלִישָׁא־גְ֠דוֹלָה תְּלִישָׁא־קְטַנָה֩ אַזְלָ֨א גֶּ֜רֶשׁ
211   מְהֻפָּ֤ךְ פַּשְׁטָא֙ זָקֵף־קָטָ֔ן טִפְחָ֖א אַתְנָ֑ח דַּרְגָּ֧א תְּבִ֛יר טִפְחָ֖א מֵרְכָ֥א סִלּֽוּק׃
212
213 Ethiopic (Amharic, Blin, Sebatbeit):
214
215   ዩኒኮድ ለእያንዳንዱ ፊደል፣       ዩኒኮድ ላፍደልድክ፡       ዩኒኮድ እንም ኤነት ፊደል፤
216   ማንኛውም ዓይነት ኮምፒውተር ቢሆን፣  ኣኻ ኮምፕዩተርልክ ኣኽን፡   ሟኒም ኤነት ኮምፒተር ቢኸር፤
217   ማንኛውም ዓይነት ፕሮግራም ቢሆን፣   ኣኻ ፕሮግራምልክ ኣኽን፡    ሟኒም ኤነት ይቾቺቃር ቢኸር፤
218   ማንኛውም ዓይነት ቋንቋ ቢሆን፣     ኣኻ ጋበልክ ኣኽን፡       ሟኒም ኤነት ይዝረኵᎏ ቢኸር፤
219   ልዩ የሆነ ቍጥር ያዘጋጃል።       ላዅ ፍሩግ ሺብ ደለምደኵ።   ᎇችርም ኤነት ቍጥር ቢኸር ይጠፍ።
220
221 Thai pangram by The Computer Association of Thailand:
222
223   เป็นมนุษย์สุดประเสริฐเลิศคุณค่า กว่าบรรดาฝูงสัตว์เดรัจฉาน   จงฝ่าฟันพัฒนาวิชาการ
224   อย่าล้างผลาญฤๅเข่นฆ่าบีฑาใคร ไม่ถือโทษโกรธแช่งซัดฮึดฮัดด่า หัดอภัยเหมือนกีฬาอัชฌาสัย
225   ปฏิบัติประพฤติกฎกำหนดใจ     พูดจาให้จ๊ะๆ จ๋าๆ น่าฟังเอยฯ ๚ะ๛
226
227 Hindi:
228
229   हालाँकि सूर के जीवन के बारे में कई जनश्रुतियाँ प्रचलित
230   हैं, पर इन में कितनी सच्चाई है यह कहना कठिन है।
231   कहा जाता है उनका जन्म सन् १४७८
232   में दिल्ली के पास एक ग़रीब ब्राह्मीण परिवार में हुआ।
233   जनश्रुति के अनुसार सूरदास जन्म से ही अंधे थे। आजकल थी
234   अंधे आदमी अक्सर 'सूरदास' कहलाते हैं। कई लोगों ने उन्हें गुरु के
235   रूप में अपनाया और उनकी पूजा करना शुरु कर दिया ।
236
237 Tamil poetry of Subramaniya Bharathiyar: சுப்ரமணிய பாரதியார் (1882-1921):
238
239   யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ்மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம்,
240   பாமரராய் விலங்குகளாய், உலகனைத்தும் இகழ்ச்சிசொலப் பான்மை கெட்டு,
241   நாமமது தமிழரெனக் கொண்டு இங்கு வாழ்ந்திடுதல் நன்றோ? சொல்லீர்!
242   தேமதுரத் தமிழோசை உலகமெலாம் பரவும்வகை செய்தல் வேண்டும்.
243
244 Kannada poetry by Kuvempu — ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು:
245
246   ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸು ಇಂದೆನ್ನ ಹೃದಯದಲಿ
247   ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ
248
249   ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗೀ...
250   ಮಣ್ಣಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಮಿಗವಾಗಿ ಕಗವಾಗಿ
251   ಭವ ಭವದಿ ಭತಿಸಿಹೇ ಭವತಿ ದೂರ
252   ನಿತ್ಯವೂ ಅವತರಿಪ ಸತ್ಯಾವತಾರ || ಬಾ ಇಲ್ಲಿ ||
253
254 Tibetan Declaration of Rights:
255
256   ༄༅༎ ཡོངས་ཁྱབ་གསལ་བསྒྲགས་འགྲོ་བ་མིའི་ཐོབ་ཐང༌། ཕྱི་ལོ་༡༩༤༨ ལོའི་ཟླ་༡༢་ཚེས་༡༠ཉིན།
257   འགྲོ་བ་མིའི་རིགས་རྒྱུད་ཡོངས་ལ་སྐྱེས་ཙམ་ཉིད་ནས་ཆེ་མཐོངས་དང༌། ཐོབ་ཐངགི་རང་དབང་འདྲ་མཉམ་དུ་ཡོད་ལ།
258   ཁོང་ཚོར་རང་བྱུང་གི་བློ་རྩལ་དང་བསམ་ཚུལ་བཟང་པོ་འདོན་པའི་འོས་བབས་ཀྱང་ཡོད།
259   དེ་བཞིན་ཕན་ཚུན་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བུ་སྤུན་གྱི་འདུ་ཤེས་འཛིན་པའི་བྱ་སྤྱོད་ཀྱང་ལག་ལེན་བསྟར་དགོས་པ་ཡིན༎
260
261 Sanskrit transcriptions:
262
263   bengālī:    শিবো রক্ষতু গীর্বাণভাষারসাস্বাদতৎপরান্
264   devanāgarī: शिवो रक्षतु गीर्वाणभाषारसास्वादतत्परान्
265   gujǎrātī:   શિવો રક્ષતુ ગીર્વાણભાષારસાસ્વાદતત્પરાન્
266   gurumukhī:  ਸ਼ਿਵੋ ਰਕ੍ਸਤੁ ਗੀਰ੍ਵਾਣਭਾਸਾਰਸਾਸ੍ਵਾਦਤਤ੍ਪਰਾਨ੍
267   tibetan:    ཤི་ཝོ་རཀྴ་ཧུ་གཱིརཎཱ་བྷཱཥཱ་རསཱསྭཱ་ད་ཧ་པ་རཱན྄
268   oṛiā:       ଶିବୋ ରକ୍ଷତୁ ଗୀର୍ବାଣଭାଷାରସାସ୍ଵାଦତତ୍ପରାନ୍
269   kannaḍa:    ಶಿವೊ ರಕ್ಷತು ಗೀರ್ವಾಣಭಾಷಾರಸಾಸ್ವಾದತತ್ಪರಾನ್
270   tamiḻ:      ஶிவொ ரக்ஷது கீர்வாணபாஷாரஸாஸ்வாததத்பராந்
271   tĕlugu:     శివొ రక్షతు గీర్వాణభాషారసాస్వాదతత్పరాన్
272   malayāḻam:  ശിവൊ രക്ഷതു ഗീര്വാണഭാഷാരസാസ്വാദതത്പരാന്
273   sinhala:    ශිවෝ රක්ෂතු ගීර්වාණභාෂාරසාස්වාදතත්පරාන්
274   khmer:      ឝវោ រក៑ឞតុ គីវ៌឵ណភ឵ឞ឵រស឵ស្វ឵ទតត្បរ឵ន៑
275   thai:       ศิโว รกฺษดุ คีรฺวาณภาษารสาสฺวาทตตฺปรานฺ
276   burmese:    ၐိဝေါ ရက္ၑတု ဂီရွါဏဘာၑာရသာသွါဒတတ္ပရာန်
277   lao:        ສິໂວ ຣັກສະຕຸ ຄີຣວານະພາສາຣະສາສວາທະຕະຕປະຣານ
278   sundanese:  ᮯᮤᮝᮧ ᮛᮊ᮪ᮞᮒᮥ ᮌᮤᮁᮝᮁᮔᮘᮯᮛᮞᮞ᮪ᮝᮓᮒᮒ᮪ᮕᮛᮔ᮪
279   lontara:    ᨔᨗᨓᨚ ᨑᨀᨔᨈᨘ ᨁᨗᨑᨓᨊᨅᨔᨑᨔᨔᨓᨉᨈᨈᨄᨑᨊ᨟
280   balinese:   ᬰᬶᬯᭀ ᬭᬓ᭄ᬱᬢᬸ ᬕᬷᬭ᭄ᬯᬵᬡᬪᬵᬱᬵᬭᬲᬵᬲ᭄ᬯᬵᬤᬢᬢ᭄ᬧᬭᬵᬦ᭄
281   batak:      ᯘᯪᯋᯬ ᯒᯂ᯳ᯘᯖᯮ ᯎᯪᯒ᯳ᯋᯉᯅᯘᯒᯘᯘ᯳ᯋᯑᯖᯖ᯳ᯇᯒᯉ᯳
282   javanese:   ꦯꦶꦮꦺꦴ ꦫꦏꦾꦰꦠꦸ ꦒꦷꦫꦾꦮꦴꦟꦨꦴꦰꦴꦫꦱꦴꦱ꧀ꦮꦴꦢꦠꦠ꧀ꦥꦫꦴꦤꦾ
283
284 Hangeul decomposition:
285
286   “웬 초콜릿?  제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.”   “얘야, 왜 또 불평?”
287   “웬 초콜릿?  제가 원했던 건 뻥튀기 쬐끔과 의류예요.”   “얘야, 왜 또 불평?”
288   “ᅰᄂ 초코리ᄉ? 제가 ᅯᄂ해ᄊ더ᄂ 거ᄂ 뻐ᄋ튀기 쬐끄ᄆ과 ᅴ류ᅨᅭ.” “ᅤᅣ,  ᅫ 또 부ᄅ펴ᄋ?”
289   “ㅞㄴ ㅊㅗㅋㅗㄹㅣㅅ? ㅈㅔㄱㅏ ㅝㄴㅎㅐㅆㄷㅓㄴ ㄱㅓㄴ ㅃㅓㅇㅌㅟㄱㅣ
290    ㅉㅚㄲㅡㅁㄱㅘ ㅢㄹㅠㅖㅛ.” “ㅒㅑ, ㅙ ㄸㅗ ㅂㅜㄹㅍㅕㅇ?”
291
292 Korean 훈민정음:
293
294   ‣ Modern korean hangeul:
295   나라말이 중국과 달라, 문자끼리 서로 맞지 아니할세.
296   이런 전차(이유)로 어린(어리석은) 백성이 이르고자 할 바 있어도
297   마침내 제 뜻을 실히 펴지 못할 놈이 하니라(많으니라).
298   내 이를 위하여 어여삐 여겨 새로 28 자를 만드노니
299   모든 사람으로 하여금 쉬이 익혀 날로 씀에 편안케 하고자 할 따름이니라.
300
301   ‣ Original Korean hangeul (separate jamo):
302   나랏말ᄊᆞ미 中듀ᇰ國귁에 달아 文문字ᄍᆞᆼ와로 서르 ᄉᆞᄆᆞᆺ디 아니ᄒᆞᆯᄊᆡ
303   이런 젼ᄎᆞ로 어린 百ᄇᆡᆨ姓셔ᇰ이 니르고져 호ᇙ배 이셔도
304   ᄆᆞᄎᆞᆷ내 제 ᄠᅳ들 시러 펴디 몯ᄒᆞᇙ 노미 하니라
305   내 이ᄅᆞᆯ 爲윙ᄒᆞ야 어엿비 너겨 새로 스믈여듧 字ᄍᆞᆼᄅᆞᆯ ᄆᆡᇰᄀᆞ노니
306   사ᄅᆞᆷ마다 ᄒᆡᅇᅧ 수ᄫᅵ 니겨 날로 ᄡᅮ메 便뼌安ᅙᅡᆫ킈 ᄒᆞ고져 ᄒᆞᇙ ᄯᆞᄅᆞ미니라
307
308   ‣ Last line in mixed hanja/hangeul:
309   欲·욕使:ᄉᆞᆼ人ᅀᅵᆫ人ᅀᅵᆫ·ᄋᆞ·로 易·잉習·씹·ᄒᆞ·야 便뼌於ᅙᅥᆼ日·ᅀᅵᇙ用·요ᇰ耳:ᅀᅵᆼ니·라
310
311   ‣ Original Classical Chinese hanja:
312   國之語音 異乎中國 與文字不相流通 故愚民 有所欲言 而終不得伸其情者 多矣
313   予 為此憫然 新制二十八字 欲使人人易習 便於日用矣(耳)。
314
315 Japanese Iroha:
316
317   kanji 漢字   hirag. ひらがな  katak. カタカナ  半角 カタカナ  man'yōg. 万葉仮名
318
319   色は匂へど   いろはにほへと   イロハニホヘド   イロハニホヘド   以呂波耳本部止
320   散りぬるを   ちりぬるを     チリヌルヲ     チリヌルヲ      千利奴流乎
321   我が世誰ぞ   わかよたれそ    ワガヨタレソ    ワガヨタレソ    和加餘多連曽
322   常ならん    つねならむ     ツネナラム     ツネナラム      津祢那良牟
323   有為の奥山   うゐのおくやま   ウヰノオクヤマ   ウウィノオクヤマ   有為能於久耶万
324   今日越えて   けふこえて     ケフコエテ     ケフコエテ      計不己衣天
325   浅き夢見じ   あさきゆめみし   アサキユメミジ   アサキユメミジ   阿佐伎喩女美之
326   酔ひもせず   ゑひもせす     ヱヒモセズン    ウェヒモセズン   恵比毛勢須
327
328   hentaigana 変体仮名: 𛀆𛄆𛂦𛂌𛃀𛂶𛁻 𛁦𛃶𛂏𛃸𛄚 𛄋𛀙𛃫𛁟𛄀𛁚 𛁩𛂒𛂄𛃭𛃑
329
330 Chinese:
331
332   ‣ Most common characters:
333   的一是不了在人有我他这个们中来上大为和国地到以说时
334   要就出会可也你对生能而子那得于着下自之年过发后作里
335
336   ‣ Extension blocks:
337   A㡛㬐㖧䵍 B𣚣𤶅𪘆𦞕 C𪢨𪪖𫔺𫜴 D𫝀𫞂𫝻𫠝 E𫠫𬚚𬳕𬺡 F𬺰𭉊𭙢𭯴
338
339   ‣ Qiān zì wén 千字文 by Xing Si Zhou:
340   天地玄黃宇宙洪荒 日月盈昃辰宿列張 寒來暑往秋收冬藏
341   閏餘成歲律召調陽 雲騰致雨露結為霜 金生麗水玉出崑崗
342   劍號巨闕珠稱夜光 果珍李柰菜重芥薑 海鹹河淡鱗潛羽翔
343
344   ‣ Transliteration: (mandarin, japanese, cantonese)
345   简 zhuyin  pinyin/IPA   dng shinjitai 繁 jyutping/IPA  √  IDS
346   单 ㄉㄢ    dān  tän˥        単 ひとえ 單 daan¹ täːn˥˥     ⿱吅⿻日十
347   恐 ㄎㄨㄥˇ kǒng kʰʊŋ˨˩˦ кон 恐 きょう 恐 hung² hʊŋ˧˥      ⿱⿰工⿹⺄㐅心
348   龙 ㄌㄨㄥˊ lóng lʊŋ˧˥   лун 竜 りゅう 龍 lung⁴ lʊŋ˩    ⿓ ⿰⿱立⺼⿱⺊⿷己三
349   齿 ㄔˇ     chǐ  ʈ͡ʂʰʐ̩˨˩˦ цы  歯 し     齒 ci²   t͡sʰiː˧˥ ⿒ ⿱止𠚕
350   缕 ㄌㄩˇ   lǚ   ly˧˩˧   лү  𫃵 る     縷 leoi⁵ lɵy˩˧      ⿰糹婁
351   𰻝 ㄅㄧㄤˊ biáng pjɑŋ˧˥ бян 𰻞 ビャン 𰻞                  ⿺辶⿳穴⿲月⿱⿲幺言幺⿲長馬長刂心
352
353   ‣ kStrange:
354   A𠝎𡳿𦨃𦭩 B丂巜㞢𡰣 C乄𡆢𠆭𮥹 F臦𢇖𫤵𭖲 H巪㔔𪢳𭤹 I丄㦰𠁣𬔭
355   K𡆥𪜈𫝂𭛝 M仺𠂜𨙨𩁿 O㐃𠄷𦮙𮍍 R𠄔𧹂𫩦𮗙 S龘䨻𪚥𬚩 U壨㞡𠁠𮭟
356
357   ‣ Periodic table:
358   氫                         元素周期表                         氦
359   鋰鈹                                                硼碳氮氧氟氖
360   鈉鎂                                                鋁矽磷硫氯氬
361   鉀鈣                            鈧鈦釩鉻錳鐵鈷鎳銅鋅鎵鍺砷硒溴氪
362   銣鍶                            釔鋯鈮鉬鎝釕銠鈀銀鎘銦錫銻碲碘氙
363   銫鋇鑭鈰鐠釹鉕釤銪釓鋱鏑鈥鉺銩鐿鎦鉿鉭鎢錸鋨銥鉑金汞鉈鉛鉍釙砈氡
364   鍅鐳錒釷鏷鈾錼鈽鋂鋦鉳鉲鑀鐨鍆鍩鐒鑪𨧀𨭎𨨏𨭆䥑鐽錀鎶鉨鈇鏌鉝鿬鿫
365
366 Alternate English (Deseret):
367
368   𐐖𐐲𐑅𐐻 𐐰𐑆 𐑄 𐐙𐑉𐐯𐑌𐐽 𐐿𐐶𐐨𐑌 𐑊𐐳𐐿𐐼 𐑁𐐫𐑉 𐐮𐐻, 𐑇𐐨 𐐸𐐲𐑉𐐼 𐑄𐐰𐐻 𐑅𐐮𐑋𐑁𐐲𐑌𐐨 𐐰𐑀𐐯𐑌.
369   𐐂 𐐺𐐩𐑈 𐐸𐑏 𐐱𐑂 𐑄 𐑊𐐪𐐿 𐐶𐐫𐐻𐐲𐑉 𐐮𐑋𐐹𐑉𐐯𐑅𐐼 𐐫𐑊, 𐐮𐑌𐐿𐑊𐐭𐐼𐐮𐑍 𐐷𐐲𐑍 𐐂𐑉𐑃𐑉.
370
371 Letter symbols:
372
373   🄂 MᴜᴄʜUɴɪCᴏᴅᴇ 𝟸 𝙼𝚞𝚌𝚑𝚄𝚗𝚒𝙲𝚘𝚍𝚎 𝟑 𝐌𝐮𝐜𝐡𝐔𝐧𝐢𝐂𝐨𝐝𝐞 ⓸ 𝑀𝑢𝑐ℎ𝑈𝑛𝑖𝐶𝑜𝑑𝑒 ❺ 𝑴𝒖𝒄𝒉𝑼𝒏𝒊𝑪𝒐𝒅𝒆
374   𝟞 𝕄𝕦𝕔𝕙𝕌𝕟𝕚ℂ𝕠𝕕𝕖 𝟩 𝖬𝗎𝖼𝗁𝖴𝗇𝗂𝖢𝗈𝖽𝖾 𝟴 𝗠𝘂𝗰𝗵𝗨𝗻𝗶𝗖𝗼𝗱𝗲 ➈ 𝘔𝘶𝘤𝘩𝘜𝘯𝘪𝘊𝘰𝘥𝘦 ➓ 𝙈𝙪𝙘𝙝𝙐𝙣𝙞𝘾𝙤𝙙𝙚
375   ⓫ ꟽnɔɥ⋂uᴉƆopǝ ⓬ 𝔐𝔲𝔠𝔥𝔘𝔫𝔦ℭ𝔬𝔡𝔢 ⓭ 𝕸𝖚𝖈𝖍𝖀𝖓𝖎𝕮𝖔𝖉𝖊 ⓮ ℳ𝓊𝒸𝒽𝒰𝓃𝒾𝒞ℴ𝒹ℯ ⓯ 𝓜𝓾𝓬𝓱𝓤𝓷𝓲𝓒𝓸𝓭𝓮
376   ⓰ ᴹᵘᶜʰᵁⁿⁱᶜᵒᵈᵉ ⓱ ₘͫᵤͧₓͨₕͪᵤͧₙᷠᵢͥₖͨₒͦₜͩₑͤ ⒅ 🄜⒰⒞⒣🄤⒩⒤🄒⒪⒟⒠ ⑲ ⓂⓤⓒⓗⓊⓝⓘ🅒🅞🅓🅔 ⓴ ㋮㉩🅄🄽🄸🅲🅾🅳🅴
377
378 Arrows:
379
380    ↖↑↗  ⤵   ⇖⇑⇗    ⇈⇅   ⬁⇧⬀  ⬉⬆⬈  ⭶⭦⭡⭧⭷  🡔🡑🡕  🡤🡡🡥  ◤▲◥  ◸△◹   ⏶
381   ←⎯⏐⎯→ ↔  ⇍⇐⇔⇒⇏  ⇇⇆⇄⇉  ⇦⬄⇨  ⬅⬌➡  ⭰⭠⭤⭢⭲  🡐🡘🡒  🡨 🡪  ◀◆▶  ◁◇▷  ⏴⏹⏵
382    ↙↓↘  ⤴   ⇙⇓⇘    ⇊⇵   ⬃⇩⬂  ⬋⬇⬊  ⭹⭩⭣⭨⭸  🡗🡓🡖  🡷🡳🡶  ◣▼◢  ◺▽◿   ⏷
383   ⤢ ↕ ⤡      ⇕    ↪  ↩   ⇳    ⬍     ⭥     🡙        ◄ ►      ⏪ ⏩
384
385 Box drawing alignment tests:
386
387   ┌┬───╥┐  ╒══╤══╕  ┏━━┳━━┓  ╻━━┯━━╸  ┌╌╌┄┄┈┒  🮘🮘🮐🮒🮐🮕🮕
388   ├┼───╫┤  │╓─┴─╖│  ┃┌─╂─┒┃  ┃┎┒╵┏┑┃  ╎▛▀▀▀▜┋  🮘🮘🮔 🮓🮕🮕
389   ││╔╦╗║│  │║╭─╮║│  ┃│╲╿╱┃┃  ┃┗╃┰╄┙┃  ╎▌▗▄▖▐┇  ░░🮐🮑🮐▓▓██
390   ││╠╬╣║│  ├╢│ │╟┤  ┣┿╾╳╼╇┫  ┠╴┝╋┥╶┨  ┆▌▐◘▌▐┇  ░░▒▒▒▓▓██
391   ││╚╩╝║│  │║╰─╯║│  ┃│╱╽╲│┃  ┃┍╅┸╆┓┃  ┆▌▝▀▘▐╏  ░░▒🮎▒▓▓██
392   ╞╪═══╬╡  │╙─┬─╜│  ┃└─╊━┙┃  ┃┕┛╷┖┚┃  ┊▙▄▄▄▟╏  🮙🮙🮌█🮍🮖🮖
393   └┴───╨┘  ╘══╧══╛  ┗━━┻━━┛  ╺━━┷━━╹  ┕┉┅┅╍╍┛  🮙🮙▒🮏▒🮖🮖
394
395                      🭇🬼  🭉🬾 🭋🭀  🮣🮢   🮣🮢🮣🮢
396   🮞🮟 ◢◣ 🭇🭄🭏🬼 🭈🭆🭂🭍🭑🬽 🭊🭁🭌🬿 🭃🭎 🭅🭐 🮣🮨🮩🮢🮭🮬🮡🮩🮨🮠 🮣🮧🮢🮣🮦🮢🮭🮦🮬  🭯
397   🮝🮜 ◥◤ 🭢🭕🭠🭗 🭣🭧🭓🭞🭜🭘 🭥🭒🭝🭚 🭔🭟 🭖🭡 🮡🮩🮨🮠🮫🮪🮣🮨🮩🮢 🮤🮮🮥🮥 🮤🮥 🮤 🭮█🭬
398                      🭢🭗  🭤🭙 🭦🭛  🮡🮠   🮡🮠🮡🮠 🮡🮦🮠🮡🮧🮠🮫🮧🮪  🭭
399
400                      ▄█▄ █▄      ▄
401    ▄█▀█▓ ▄▓▀▀█▀ ▀▀▀█▓▀▀ ▀▀   ▄█▀█▓▀▀▀▀▀▓▄▀██▀▀    (\_/)     🬱🬭🬎🬆🬜🬒🬖 
402   ██  ██ ▀██▄▄ ▄█  ▀ ░▒ ░▒  ██  ██ ▄█▄ █▀ ██     (='.'=)    🬍🬸🬡🬰🬰🬨🬨🬓
403   █▓▄▀██  ▄ ▀█▌▓█    ▒▓ ▒▓  █▓▄▀██ ▓█ ▀▄  █▓    ☆(")_(")☆   🬜🬻▐🬇▐▐🬩🬐
404   █▒  █▓ ██▄▓▀ ▀█▄▄█▄▓█ ▓█  █▒  █▓ ▒█  ▓█▄ ▒                🬄🬬🬯🬰🬰🬷🬺 
405       ▀▒           ▀  ▀ █▀      ▀▒  █  █▀  ░  ヽ༼。◕ ∀ ◕。༽ノ  🬄 🬯🬢🬀🬗 🬏
406
407   ٩(͡๏̯͡๏)۶  ᶘᵒᴥᵒᶅ  ~( ̄▽ ̄)∽   ( ͡° ͜ʖ ͡°)
408
409 Animal band:
410
411   🎤🦖 🎷🐛 🎺🐍 🎸🦔 🪕🦧 🎻🪱 🪘🐝 🥁🦂 🪗🦭 🎹🐙 🎶🦋 🎵🐋 🎼🕷
412
413 The Very Hungry Caterpillar:
414
415   🥚🌝🐛🌞 🍏🍐🍐🫐🍓🍓🍓🍓🍊🍊🍊🍊🍊 🍫🍦🥒🧀🍖🍭🥧🌭🧁🍉 🤢🍃☺️ 🏠💫🦋
416
417 The Fuzzy Duckling:
418
419   🐥🌻🐌🌾🐎🐴🌹3🐄🌺4🦃5🦢6🐑7🐕8🐖🌽🐷🦗9🐤🐜🦆🦋