writing: glyph table data in separate includes
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 25 Mar 2010 19:25:26 +0000 (19:25 +0000)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Thu, 25 Mar 2010 20:47:36 +0000 (20:47 +0000)
latin.plp
writing-brah.inc.pl [new file with mode: 0644]
writing-digits.inc.pl [new file with mode: 0644]
writing-latn.inc.pl [new file with mode: 0644]
writing-phnx.inc.pl [new file with mode: 0644]
writing.plp

index 89afb61358b194ecb4f5672ddf5c364de7beddbf..2809d7efdb8ef74bc1fb2d8db384dfb32b402ab1 100644 (file)
--- a/latin.plp
+++ b/latin.plp
@@ -28,13 +28,13 @@ unless (exists $get{v}) {
        $glyphs->{digraph}--;
 }
 
-my @t = (qw{
-       .>Latin      a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
-       .>Braille    ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵
-       .>Morse      ‧‑ ‑‧‧‧ ‑‧‑‧ ‑‧‧ ‧ ‧‧‐‧ ‐‐‧ ‧‧‧‧ ‧‧ ‧‐‐‐ ‐‧‐ ‧‐‧‧ ‐‐
-                    ‐‧ ‐‐‐ ‧‐‐‧ ‐‐‧‐ ‧‐‧ ‧‧‧ ‐ ‧‧‐ ‧‧‧‐ ‧‐‐ ‐‧‧‐ ‐‧‐‐ ‐‐‧‧
-});
-print $glyphs->table(exists $get{uc} ? [map {s/\s.//; uc} @t] : \@t);
+my @table = do 'writing-latn.inc.pl';
+if ($! or $@) {
+       printf "<p>Table data not found: <em>%s</em>.</p>\n", $! || $@;
+}
+else {
+       print $glyphs->table(exists $get{uc} ? [map {s/\s.//; uc} @table] : \@table);
+}
 
 print "</div>\n";
 
diff --git a/writing-brah.inc.pl b/writing-brah.inc.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..2480594
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,21 @@
+qw{
+  .>ISO        k  kh g  gh ṅ  c  ch j  jh > ñ  ṭ  ṭh ḍ  ḍh ṇ  t  th d  dh n ṉ  p  ph b  bh m  y  r ṟ  l  ḷ  ḻ  v  ś  ṣ  s  h
+  .>IPA        k  kʰ ɡ  ɡʱ ŋ  c  cʰ ɟ  ɟʱ > ɲ  ʈ  ʈʰ ɖ  ɖʱ ɳ  t̪  t̪ʰ d̪  d̪ʱ n̪ n  p  pʰ b  bʱ m  j  r ɾ  l  ɭ  ɻ  ʋ  ʃ  ʂ  s  ɦ
+  .>Oriya      କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  > ଞ  ଟ  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  > ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ  > ର  ଲ  >  ଳ  ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ
+  .>E._Nagari  ক  খ  গ  ঘ  ঙ  চ  ছ  জ  ঝ  > ঞ  ট  ঠ  ড  ঢ  ণ  ত  থ  দ  ধ  > ন  প  ফ  ব  ভ  ম  য  > র/ৰ ল >  -  ৱ  শ  ষ  স  হ
+  .>Devanagari क  ख  ग  घ  ङ  च  छ  ज  झ  > ञ  ट  ठ  ड  ढ  ण  त  थ  द  ध  न ऩ  प  फ  ब  भ  म  य  र ऱ  ल  ळ  ऴ  व  श  ष  स  ह
+  .>Gujarati   ક  ખ  ગ  ઘ  ઙ  ચ  છ  જ  ઝ  > ઞ  ટ  ઠ  ડ  ઢ  ણ  ત  થ  દ  ધ  > ન  પ  ફ  બ  ભ  મ  ય  > ર  લ  >  ળ  વ  શ  ષ  સ  હ
+  .>Gurmukhi   ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ  ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  > ਞ  ਟ  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ  ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  > ਨ  ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ  ਯ  > ਰ  ਲ  >  ਲ਼  ਵ  ਸ਼  -  ਸ  ਹ
+  .>Tibetan    ཀ  ཁ  ག  -  ང  ཅ  ཆ  ཇ  -  > ཉ  ཊ  ཋ  ཌ  -  ཎ  ཏ  ཐ  ད  -  > ན  པ  ཕ  བ  -  མ  ཡ  > ར  ལ  >  -  ཝ  ཤ  ཥ  ས  ཧ
+  .>Brahmi     𑀓  𑀔  𑀕  𑀖  𑀗  𑀘  𑀙  𑀚  𑀛  > 𑀜  𑀝  𑀞  𑀟  𑀠  𑀡  𑀢  𑀣  𑀤  𑀥  𑀦 -𑀷 𑀧  𑀨  𑀩  𑀪  𑀫  𑀬  𑀭 -𑀶 𑀮  𑀴  -𑀵 𑀯  𑀰  𑀱  𑀲  𑀳
+  .>Telugu     క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  > ఞ  ట  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  > న  ప  ఫ  బ  భ  మ  య  ర ఱ  ల  >  ళ  వ  శ  ష  స  హ
+  .>Kannada    ಕ  ಖ  ಗ  ಘ  ಙ  ಚ  ಛ  ಜ  ಝ  > ಞ  ಟ  ಠ  ಡ  ಢ  ಣ  ತ  ಥ  ದ  ಧ  > ನ  ಪ  ಫ  ಬ  ಭ  ಮ  ಯ  ರ ಱ  ಲ  ಳ  ೞ  ವ  ಶ  ಷ  ಸ  ಹ
+  .>Sinhala    ක  ඛ  ග  ඝ  ඞ  ච  ඡ  ජ  ඣ  > ඤ  ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ත  ථ  ද  ධ  > න  ප  ඵ  බ  භ  ම  ය  > ර  ල  >  ළ  ව  ශ  ෂ  ස  හ
+  .>Malayalam  ക  ഖ  ഗ  ഘ  ങ  ച  ഛ  ജ  ഝ  > ഞ  ട  ഠ  ഡ  ഢ  ണ  ത  ഥ  ദ  ധ  ന -ഩ പ  ഫ  ബ  ഭ  മ  യ  ര റ  ല  ള  ഴ  വ  ശ  ഷ  സ  ഹ
+  .>Tamil      க  -  -  -  ங  ச  -  ஜ  -  > ஞ  ட  -  -  -  ண  த  -  -  -  ந ன  ப  -  -  -  ம  ய  ர ற  ல  ள  ழ  வ  ஶ  ஷ  ஸ  ஹ
+  .>Burmese    က  ခ  ဂ  ဃ  င  စ  ဆ  ဇ  ဈ  ဉ ည  ဋ  ဌ  ဍ  ဎ  ဏ  တ  ထ  ဒ  ဓ  > န  ပ  ဖ  ဗ  ဘ  မ  ယ  > ရ  လ  ဠ  ၔ  ဝ  ၐ  ၑ  သ  ဟ
+  .>Khmer      ក  ខ  គ  ឃ  ង  ច  ឆ  ជ  ឈ  > ញ  ដ  ឋ  ឌ  ឍ  ណ  ត  ថ  ទ  ធ  > ន  ប  ផ  ព  ភ  ម  យ  > រ  ល  >  -  វ  ឝ  ឞ  ស  ហ
+  .>Thai       ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  > ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  > น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  > ร  ล  >  -  ว  ศ  ษ  ส  ห
+  .>Lao        ກ  ຂ  -  ຄ  ງ  ຈ  ສ  ຊ  -  > ຍ  -  -  -  -  -  ຕ  ຖ  ທ  -  > ນ  ປ  ຜ  ຟ  ພ  ມ  ຢ  > ຣ  ລ  >  -  ວ  -  -  -  ຫ
+  .>Baybayin   ᜃ  -  ᜄ  -  ᜅ  -  -  -  -  > -  -  -  -  -  -  ᜆ  -  ᜇ  -  > ᜈ  ᜉ  -  ᜊ  -  ᜋ  ᜌ  > ᜇ  ᜎ  >  -  -  -  -  ᜐ  ᜑ
+}
diff --git a/writing-digits.inc.pl b/writing-digits.inc.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..3422197
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,41 @@
+qw{
+       .>Chinese              壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零
+       .>Chinese              一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇
+       .>Hangzhou             〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩  
+       .>Ethiopic             ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱  
+       .>Khmer                ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ០
+       .>Arabic_-_Indic       ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠
+       .>Arabic_-_Indic_(Alt) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
+       .>Javanese             ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ ꧐
+       .>Balinese             ᭑ ᭒ ᭓ ᭔ ᭕ ᭖ ᭗ ᭘ ᭙ ᭐
+       .>Sundanese            ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹ ᮰
+       .>New_Tai_Lue          ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙ ᧐
+       .>Tai_Tham             ᪑ ᪒ ᪓ ᪔ ᪕ ᪖ ᪗ ᪘ ᪙ ᪐
+       .>Tai_Tham_Hora        ᪁ ᪂ ᪃ ᪄ ᪅ ᪆ ᪇ ᪈ ᪉ ᪀
+       .>Lao                  ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ ໐
+       .>Malayalam_-_മലയാളം   ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൦
+       .>Tamil_-_தமிழ்         ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯  
+       .>Cham                 ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩐
+       .>Kayah_Li             ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤀
+       .>Myanmar              ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀
+       .>Thai_-_ไทย           ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
+       .>Kannada              ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ೦
+       .>Telugu               ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౦
+       .>Tibetan              ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༠
+       .>Lepcha               ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ ᱀
+       .>Bengali              ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০
+       .>Ol_Chiki             ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱐
+       .>Saurashtra           ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ ꣐
+       .>Oriya_-_ଓଡ଼ିଆ          ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୦
+       .>Gurmukhi_-_ਪੰਜਾਬੀ     ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦
+       .>Gujarati             ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૦
+       .>Devanagari           १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
+       .>Brahmi               𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗 𑁘 𑁙 𑁚 -
+       .>Brahmi               𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 𑁦
+       .>Arabic_(Western)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
+       .>Roman                Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ  
+       .>Tengwar                       
+       .>Klingon                        
+       .>Osmanya              𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒠
+       .>Braille_[⠼+]         ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚
+}
diff --git a/writing-latn.inc.pl b/writing-latn.inc.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..84a4d31
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,6 @@
+qw{
+       .>Latin      a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
+       .>Braille    ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚ ⠅ ⠇ ⠍ ⠝ ⠕ ⠏ ⠟ ⠗ ⠎ ⠞ ⠥ ⠧ ⠺ ⠭ ⠽ ⠵
+       .>Morse      ‧‑ ‑‧‧‧ ‑‧‑‧ ‑‧‧ ‧ ‧‧‐‧ ‐‐‧ ‧‧‧‧ ‧‧ ‧‐‐‐ ‐‧‐ ‧‐‧‧ ‐‐
+                    ‐‧ ‐‐‐ ‧‐‐‧ ‐‐‧‐ ‧‐‧ ‧‧‧ ‐ ‧‧‐ ‧‧‧‐ ‧‐‐ ‐‧‧‐ ‐‧‐‐ ‐‐‧‧
+}
diff --git a/writing-phnx.inc.pl b/writing-phnx.inc.pl
new file mode 100644 (file)
index 0000000..9a18d57
--- /dev/null
@@ -0,0 +1,16 @@
+       '.><a href="/latin">Latin</a>', qw{
+                    A > B  C G  D  > E  F  Y  VU W Z H  > -  I J K L M N > X  O  P >  - Q  R > S  T
+       .>Old_Italic 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  >  𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 𐌚  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕
+       .>Gothic     𐌰 > 𐌱  𐌲 𐌾  𐌳  > 𐌴  𐍆  >  >  𐍅 𐌶 𐌷  𐌸 𐍈  > 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 > -𐍇 𐌿 𐍀𐌵 >  - -𐍁 𐍂 > 𐍃  𐍄
+       .>Coptic     Ⲁ > Ⲃ  > Ⲅ  Ⲇ  > Ⲉ  >  >  >  Ⲩ Ⲍ Ⲏ  Ⲑ Ⲫ  > Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲭ Ⲝ  Ⲟ  Ⲡ >  Ⲋ -  Ⲣ > Ⲥ  Ⲧ
+       .>Cyrillic   А Б В  > Г  Д  Е Э  >  -Ѵ >  У З И -Ѳ Ф  І Ј К Л М Н Х -Ѯ О  П Ц  Ч -Ҁ Р Ш С  Т
+       .>Lycian     𐊀 𐊂 𐊃  > 𐊄  𐊅  > 𐊆  >  >  >  𐊇 𐊈 -  > 𐊉  > 𐊊 𐊋 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑  𐊒  𐊓 >  - 𐊔  𐊕 > 𐊖  𐊗
+       .>Greek      Α > Β  > Γ  Δ  > Ε  -Ϝ >  >  Υ Ζ Η  Θ Φ  Ι Ј Κ Λ Μ Ν Χ Ξ  Ο  Π > -Ϻ -Ϙ Ρ Σ -Ϲ Τ
+       .>Lydian     𐤠 > 𐤡  𐤢 𐤹  𐤣  > 𐤤  𐤥  𐤧  >  𐤰 - -  > 𐤱  > 𐤦 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 > -  𐤬  - >  𐤳 𐤲  𐤭 > 𐤮  𐤯
+       .>Phoenician 𐤀 > 𐤁  > 𐤂  𐤃  > 𐤄  >  >  >  𐤅 𐤆 𐤇  > 𐤈  > 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 > 𐤎  𐤏  𐤐 >  𐤑 𐤒  𐤓 > 𐤔  𐤕
+       .>Samaritan  ࠀ > ࠁ  > ࠂ  ࠃ  > ࠄ  >  >  >  ࠅ ࠆ ࠇ  > ࠈ  > ࠉ ࠊ ࠋ ࠌ ࠍ > ࠎ  ࠏ  ࠐ >  ࠑ ࠒ  ࠓ > ࠔ  ࠕ
+       .>Aramaic    𐡀 > 𐡁  > 𐡂  𐡃  > 𐡄  >  >  >  𐡅 𐡆 𐡇  > 𐡈  𐡉 ꜜ 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 > 𐡎  𐡏  𐡐 >  𐡑 𐡒  𐡓 > 𐡔  𐡕
+       .>Hebrew     א > ב  > ג  ד  > ה  >  >  ו  װ ז ח  > ט  י ײ כ ל מ נ > ס  ע  פ צ  ץ ק  ר > ש  ת
+       .>Syriac     ܐ > ܒ  > ܓ  ܕ  > ܗ  >  >  >  ܘ ܙ ܚ  > ܛ  ܝ ҩ ܟ ܠ ܡ ܢ > ܣ  ܥ  ܦ >  ܨ ܩ  ܪ > ܫ  ܬ
+       .>Arabic     ﺍ > ﺏ  > ﺝ  د‌ذ ه ـ  >  >  >  ﻭ ﺯ ح‌خ ط ظ > ي ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ > س  ع‌غ ﻑ ص  ض ﻕ  ﺭ > ش  ت‌ث
+}
index eca20d8773c0de296a6c9c33a4eea14dcc6800c7..da267d06a96a1ed8a51e2683e1abcad0688b450a 100644 (file)
@@ -31,87 +31,20 @@ unless (exists $get{v}) {
        $glyphs->{digraph}--;
 }
 
-$glyphs->print(Digits => [qw{
-       .>Chinese              壹 貳 參 肆 伍 陸 柒 捌 玖 零
-       .>Chinese              一 二 三 四 五 六 七 八 九 〇
-       .>Hangzhou             〡 〢 〣 〤 〥 〦 〧 〨 〩  
-       .>Ethiopic             ፩ ፪ ፫ ፬ ፭ ፮ ፯ ፰ ፱  
-       .>Khmer                ១ ២ ៣ ៤ ៥ ៦ ៧ ៨ ៩ ០
-       .>Arabic_-_Indic       ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨ ٩ ٠
-       .>Arabic_-_Indic_(Alt) ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۰
-       .>Javanese             ꧑ ꧒ ꧓ ꧔ ꧕ ꧖ ꧗ ꧘ ꧙ ꧐
-       .>Balinese             ᭑ ᭒ ᭓ ᭔ ᭕ ᭖ ᭗ ᭘ ᭙ ᭐
-       .>Sundanese            ᮱ ᮲ ᮳ ᮴ ᮵ ᮶ ᮷ ᮸ ᮹ ᮰
-       .>New_Tai_Lue          ᧑ ᧒ ᧓ ᧔ ᧕ ᧖ ᧗ ᧘ ᧙ ᧐
-       .>Tai_Tham             ᪑ ᪒ ᪓ ᪔ ᪕ ᪖ ᪗ ᪘ ᪙ ᪐
-       .>Tai_Tham_Hora        ᪁ ᪂ ᪃ ᪄ ᪅ ᪆ ᪇ ᪈ ᪉ ᪀
-       .>Lao                  ໑ ໒ ໓ ໔ ໕ ໖ ໗ ໘ ໙ ໐
-       .>Malayalam_-_മലയാളം   ൧ ൨ ൩ ൪ ൫ ൬ ൭ ൮ ൯ ൦
-       .>Tamil_-_தமிழ்         ௧ ௨ ௩ ௪ ௫ ௬ ௭ ௮ ௯  
-       .>Cham                 ꩑ ꩒ ꩓ ꩔ ꩕ ꩖ ꩗ ꩘ ꩙ ꩐
-       .>Kayah_Li             ꤁ ꤂ ꤃ ꤄ ꤅ ꤆ ꤇ ꤈ ꤉ ꤀
-       .>Myanmar              ၁ ၂ ၃ ၄ ၅ ၆ ၇ ၈ ၉ ၀
-       .>Thai_-_ไทย           ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐
-       .>Kannada              ೧ ೨ ೩ ೪ ೫ ೬ ೭ ೮ ೯ ೦
-       .>Telugu               ౧ ౨ ౩ ౪ ౫ ౬ ౭ ౮ ౯ ౦
-       .>Tibetan              ༡ ༢ ༣ ༤ ༥ ༦ ༧ ༨ ༩ ༠
-       .>Lepcha               ᱁ ᱂ ᱃ ᱄ ᱅ ᱆ ᱇ ᱈ ᱉ ᱀
-       .>Bengali              ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ০
-       .>Ol_Chiki             ᱑ ᱒ ᱓ ᱔ ᱕ ᱖ ᱗ ᱘ ᱙ ᱐
-       .>Saurashtra           ꣑ ꣒ ꣓ ꣔ ꣕ ꣖ ꣗ ꣘ ꣙ ꣐
-       .>Oriya_-_ଓଡ଼ିଆ          ୧ ୨ ୩ ୪ ୫ ୬ ୭ ୮ ୯ ୦
-       .>Gurmukhi_-_ਪੰਜਾਬੀ     ੧ ੨ ੩ ੪ ੫ ੬ ੭ ੮ ੯ ੦
-       .>Gujarati             ૧ ૨ ૩ ૪ ૫ ૬ ૭ ૮ ૯ ૦
-       .>Devanagari           १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९ ०
-       .>Brahmi               𑁒 𑁓 𑁔 𑁕 𑁖 𑁗 𑁘 𑁙 𑁚 -
-       .>Brahmi               𑁧 𑁨 𑁩 𑁪 𑁫 𑁬 𑁭 𑁮 𑁯 𑁦
-       .>Arabic_(Western)     1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
-       .>Roman                Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ  
-       .>Tengwar                       
-       .>Klingon                        
-       .>Osmanya              𐒡 𐒢 𐒣 𐒤 𐒥 𐒦 𐒧 𐒨 𐒩 𐒠
-       .>Braille_[⠼+]         ⠁ ⠃ ⠉ ⠙ ⠑ ⠋ ⠛ ⠓ ⠊ ⠚
-}]);
-
-$glyphs->print(
-Western => [
-       '.><a href="/latin">Latin</a>', qw{
-                    A > B  C G  D  > E  F  Y  VU W Z H  > -  I J K L M N > X  O  P >  - Q  R > S  T
-       .>Old_Italic 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  >  𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 𐌚  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕
-       .>Gothic     𐌰 > 𐌱  𐌲 𐌾  𐌳  > 𐌴  𐍆  >  >  𐍅 𐌶 𐌷  𐌸 𐍈  > 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 > -𐍇 𐌿 𐍀𐌵 >  - -𐍁 𐍂 > 𐍃  𐍄
-       .>Coptic     Ⲁ > Ⲃ  > Ⲅ  Ⲇ  > Ⲉ  >  >  >  Ⲩ Ⲍ Ⲏ  Ⲑ Ⲫ  > Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲭ Ⲝ  Ⲟ  Ⲡ >  Ⲋ -  Ⲣ > Ⲥ  Ⲧ
-       .>Cyrillic   А Б В  > Г  Д  Е Э  >  -Ѵ >  У З И -Ѳ Ф  І Ј К Л М Н Х -Ѯ О  П Ц  Ч -Ҁ Р Ш С  Т
-       .>Lycian     𐊀 𐊂 𐊃  > 𐊄  𐊅  > 𐊆  >  >  >  𐊇 𐊈 -  > 𐊉  > 𐊊 𐊋 𐊍 𐊎 𐊏 𐊐 𐊑  𐊒  𐊓 >  - 𐊔  𐊕 > 𐊖  𐊗
-       .>Greek      Α > Β  > Γ  Δ  > Ε  -Ϝ >  >  Υ Ζ Η  Θ Φ  Ι Ј Κ Λ Μ Ν Χ Ξ  Ο  Π > -Ϻ -Ϙ Ρ Σ -Ϲ Τ
-       .>Lydian     𐤠 > 𐤡  𐤢 𐤹  𐤣  > 𐤤  𐤥  𐤧  >  𐤰 - -  > 𐤱  > 𐤦 𐤨 𐤩 𐤪 𐤫 > -  𐤬  - >  𐤳 𐤲  𐤭 > 𐤮  𐤯
-       .>Phoenician 𐤀 > 𐤁  > 𐤂  𐤃  > 𐤄  >  >  >  𐤅 𐤆 𐤇  > 𐤈  > 𐤉 𐤊 𐤋 𐤌 𐤍 > 𐤎  𐤏  𐤐 >  𐤑 𐤒  𐤓 > 𐤔  𐤕
-       .>Samaritan  ࠀ > ࠁ  > ࠂ  ࠃ  > ࠄ  >  >  >  ࠅ ࠆ ࠇ  > ࠈ  > ࠉ ࠊ ࠋ ࠌ ࠍ > ࠎ  ࠏ  ࠐ >  ࠑ ࠒ  ࠓ > ࠔ  ࠕ
-       .>Aramaic    𐡀 > 𐡁  > 𐡂  𐡃  > 𐡄  >  >  >  𐡅 𐡆 𐡇  > 𐡈  𐡉 ꜜ 𐡊 𐡋 𐡌 𐡍 > 𐡎  𐡏  𐡐 >  𐡑 𐡒  𐡓 > 𐡔  𐡕
-       .>Hebrew     א > ב  > ג  ד  > ה  >  >  ו  װ ז ח  > ט  י ײ כ ל מ נ > ס  ע  פ צ  ץ ק  ר > ש  ת
-       .>Syriac     ܐ > ܒ  > ܓ  ܕ  > ܗ  >  >  >  ܘ ܙ ܚ  > ܛ  ܝ ҩ ܟ ܠ ܡ ܢ > ܣ  ܥ  ܦ >  ܨ ܩ  ܪ > ܫ  ܬ
-       .>Arabic     ﺍ > ﺏ  > ﺝ  د‌ذ ه ـ  >  >  >  ﻭ ﺯ ح‌خ ط ظ > ي ﻙ ﻝ ﻡ ﻥ > س  ع‌غ ﻑ ص  ض ﻕ  ﺭ > ش  ت‌ث
-}],
-Brahmic => [qw{
-  .>ISO        k  kh g  gh ṅ  c  ch j  jh > ñ  ṭ  ṭh ḍ  ḍh ṇ  t  th d  dh n ṉ  p  ph b  bh m  y  r ṟ  l  ḷ  ḻ  v  ś  ṣ  s  h
-  .>IPA        k  kʰ ɡ  ɡʱ ŋ  c  cʰ ɟ  ɟʱ > ɲ  ʈ  ʈʰ ɖ  ɖʱ ɳ  t̪  t̪ʰ d̪  d̪ʱ n̪ n  p  pʰ b  bʱ m  j  r ɾ  l  ɭ  ɻ  ʋ  ʃ  ʂ  s  ɦ
-  .>Oriya      କ  ଖ  ଗ  ଘ  ଙ  ଚ  ଛ  ଜ  ଝ  > ଞ  ଟ  ଠ  ଡ  ଢ  ଣ  ତ  ଥ  ଦ  ଧ  > ନ  ପ  ଫ  ବ  ଭ  ମ  ଯ  > ର  ଲ  >  ଳ  ଵ  ଶ  ଷ  ସ  ହ
-  .>E._Nagari  ক  খ  গ  ঘ  ঙ  চ  ছ  জ  ঝ  > ঞ  ট  ঠ  ড  ঢ  ণ  ত  থ  দ  ধ  > ন  প  ফ  ব  ভ  ম  য  > র/ৰ ল >  -  ৱ  শ  ষ  স  হ
-  .>Devanagari क  ख  ग  घ  ङ  च  छ  ज  झ  > ञ  ट  ठ  ड  ढ  ण  त  थ  द  ध  न ऩ  प  फ  ब  भ  म  य  र ऱ  ल  ळ  ऴ  व  श  ष  स  ह
-  .>Gujarati   ક  ખ  ગ  ઘ  ઙ  ચ  છ  જ  ઝ  > ઞ  ટ  ઠ  ડ  ઢ  ણ  ત  થ  દ  ધ  > ન  પ  ફ  બ  ભ  મ  ય  > ર  લ  >  ળ  વ  શ  ષ  સ  હ
-  .>Gurmukhi   ਕ  ਖ  ਗ  ਘ  ਙ  ਚ  ਛ  ਜ  ਝ  > ਞ  ਟ  ਠ  ਡ  ਢ  ਣ  ਤ  ਥ  ਦ  ਧ  > ਨ  ਪ  ਫ  ਬ  ਭ  ਮ  ਯ  > ਰ  ਲ  >  ਲ਼  ਵ  ਸ਼  -  ਸ  ਹ
-  .>Tibetan    ཀ  ཁ  ག  -  ང  ཅ  ཆ  ཇ  -  > ཉ  ཊ  ཋ  ཌ  -  ཎ  ཏ  ཐ  ད  -  > ན  པ  ཕ  བ  -  མ  ཡ  > ར  ལ  >  -  ཝ  ཤ  ཥ  ས  ཧ
-  .>Brahmi     𑀓  𑀔  𑀕  𑀖  𑀗  𑀘  𑀙  𑀚  𑀛  > 𑀜  𑀝  𑀞  𑀟  𑀠  𑀡  𑀢  𑀣  𑀤  𑀥  𑀦 -𑀷 𑀧  𑀨  𑀩  𑀪  𑀫  𑀬  𑀭 -𑀶 𑀮  𑀴  -𑀵 𑀯  𑀰  𑀱  𑀲  𑀳
-  .>Telugu     క  ఖ  గ  ఘ  ఙ  చ  ఛ  జ  ఝ  > ఞ  ట  ఠ  డ  ఢ  ణ  త  థ  ద  ధ  > న  ప  ఫ  బ  భ  మ  య  ర ఱ  ల  >  ళ  వ  శ  ష  స  హ
-  .>Kannada    ಕ  ಖ  ಗ  ಘ  ಙ  ಚ  ಛ  ಜ  ಝ  > ಞ  ಟ  ಠ  ಡ  ಢ  ಣ  ತ  ಥ  ದ  ಧ  > ನ  ಪ  ಫ  ಬ  ಭ  ಮ  ಯ  ರ ಱ  ಲ  ಳ  ೞ  ವ  ಶ  ಷ  ಸ  ಹ
-  .>Sinhala    ක  ඛ  ග  ඝ  ඞ  ච  ඡ  ජ  ඣ  > ඤ  ට  ඨ  ඩ  ඪ  ණ  ත  ථ  ද  ධ  > න  ප  ඵ  බ  භ  ම  ය  > ර  ල  >  ළ  ව  ශ  ෂ  ස  හ
-  .>Malayalam  ക  ഖ  ഗ  ഘ  ങ  ച  ഛ  ജ  ഝ  > ഞ  ട  ഠ  ഡ  ഢ  ണ  ത  ഥ  ദ  ധ  ന -ഩ പ  ഫ  ബ  ഭ  മ  യ  ര റ  ല  ള  ഴ  വ  ശ  ഷ  സ  ഹ
-  .>Tamil      க  -  -  -  ங  ச  -  ஜ  -  > ஞ  ட  -  -  -  ண  த  -  -  -  ந ன  ப  -  -  -  ம  ய  ர ற  ல  ள  ழ  வ  ஶ  ஷ  ஸ  ஹ
-  .>Burmese    က  ခ  ဂ  ဃ  င  စ  ဆ  ဇ  ဈ  ဉ ည  ဋ  ဌ  ဍ  ဎ  ဏ  တ  ထ  ဒ  ဓ  > န  ပ  ဖ  ဗ  ဘ  မ  ယ  > ရ  လ  ဠ  ၔ  ဝ  ၐ  ၑ  သ  ဟ
-  .>Khmer      ក  ខ  គ  ឃ  ង  ច  ឆ  ជ  ឈ  > ញ  ដ  ឋ  ឌ  ឍ  ណ  ត  ថ  ទ  ធ  > ន  ប  ផ  ព  ភ  ម  យ  > រ  ល  >  -  វ  ឝ  ឞ  ស  ហ
-  .>Thai       ก  ข  ค  ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ฌ  > ญ  ฏ  ฐ  ฑ  ฒ  ณ  ต  ถ  ท  ธ  > น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  > ร  ล  >  -  ว  ศ  ษ  ส  ห
-  .>Lao        ກ  ຂ  -  ຄ  ງ  ຈ  ສ  ຊ  -  > ຍ  -  -  -  -  -  ຕ  ຖ  ທ  -  > ນ  ປ  ຜ  ຟ  ພ  ມ  ຢ  > ຣ  ລ  >  -  ວ  -  -  -  ຫ
-  .>Baybayin   ᜃ  -  ᜄ  -  ᜅ  -  -  -  -  > -  -  -  -  -  -  ᜆ  -  ᜇ  -  > ᜈ  ᜉ  -  ᜊ  -  ᜋ  ᜌ  > ᜇ  ᜎ  >  -  -  -  -  ᜐ  ᜑ
-}]);
+for (
+       [phnx => 'Phoenician'],
+       [brah => 'Brahmi'],
+       [digits => 'Digits'],
+) {
+       my ($source, $title) = @$_;
+       my @table = do "writing-$source.inc.pl";
+       if ($! or $@) {
+               print "<h2>$title</h2>\n";
+               printf "<p>Table data not found: <em>%s</em>.</p>\n", $! || $@;
+               next;
+       }
+       $glyphs->print($title => \@table);
+}
 
 :></div>