unicode: extend ipa tables including unofficial glyphs
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Sun, 23 Apr 2017 20:44:50 +0000 (22:44 +0200)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Mon, 29 May 2017 16:51:14 +0000 (18:51 +0200)
Various proposals from Wikipedia, constructions to fill in some gaps,
and an Articulation row for modifiers.

unicode-table.inc.pl

index 8ca622d687730d93af8696e0f7948112a893226f..73d27d690b1769a99f8db786c416f58c209e9e39 100644 (file)
@@ -175,22 +175,23 @@ ipa => {
                - BiL:Bilabial LD:Labiodental D:Dental Alv:Alveolar PA:Postalveolar
                  Rf:Retroflex Pal:Palatal Vel:Velar Uv:Uvular Ph:Pharyngeal
                  EG:Epiglottal Gl:Glottal
-               .>Plosive                   p  -ȹ >  >  t  ʈ  c  k  q  =  ʡ  ʔ
-               .>Voiced_Plosive            b  -ȸ >  >  d  ɖ  ɟ  ɡ  ɢ  =  -  =
+               .>Plosive                   p  -ȹ >  >  t  ʈ  c  k  q  -  ʡ  ʔ
+               .>Voiced_Plosive            b  -ȸ >  >  d  ɖ  ɟ  ɡ  ɢ  =  =  =
                .>Nasal                     m  ɱ  >  >  n  ɳ  ɲ  ŋ  ɴ  =  =  =
-               .>Trill                     ʙ  -  >  >  r  -  -  =  ʀ  =  -я =
-               .>Tap/flap                  -  ⱱ  >  >  ɾ  ɽ  -  =  ɢ̆  =  -  =
+               .>Trill                     ʙ  -  >  >  r  -  -  =  ʀ  -  -я =
+               .>Tap/flap                 -ⱳ  ⱱ  >  >  ɾ  ɽ  -  =  ɢ̆  >  -ʡ̯ =
                .>Fricative                 ɸ  f  θ  s  ʃ  ʂ  ç  x  χ  ħ  ʜ  h
                .>Voiced_fricative          β  v  ð  z  ʒ  ʐ  ʝ  ɣ  ʁ  ʕ  ʢ  ɦ
-               .>Lateral_fricative         =  =  >  >  ɬ  -  -  -  -  =  =  =
-               .>Voiced_lateral_fricative  =  =  >  >  ɮ  -  -  -  -  =  =  =
-               .>Approximant               -  ʋ  >  >  ɹ  ɻ  j  ɰ  -  -  -  =
-               .>Lateral_approximant       =  =  >  >  l  ɭ  ʎ  ʟ  -  =  =  =
-               .>Click                     ʘ  -  ǀ  ǁ  ǃ  -‼ ǂ  -  -  =  =  =
-               .>Implosive                 ɓ  ɗ̪  >  >  ɗ  -ᶑ ʄ  ɠ  ʛ  =  =  =
-       }],
+               .>Lateral_fricative         =  =  >  >  ɬ  ꞎ  - -Ɬ  -  =  =  =
+               .>Voiced_lateral_fricative  =  =  >  >  ɮ -ɮ̢  -  -  -  =  =  =
+               .>Approximant               -  ʋ  >  >  ɹ  ɻ  j  ɰ  -  -ʕ̞ =  =
+               .>Lateral_approximant       =  = -l̪  >  l  ɭ  ʎ  ʟ -ʟ̠  =  =  =
+               .>Click                     ʘ  -  ǀ  ǁ  ǃ -‼  ǂ -ʞ  -  =  =  =
+               .>Implosive                 ɓ  ɗ̪  >  >  ɗ -ᶑ  ʄ  ɠ  ʛ  =  =  =
+               .>Articulation              ʷ  ᶹ   ̪   ͇  -  ˞  ʲ  ˠ   ̴  >  ˤ  ʰ
+       }], #TODO: > Labial  > > > Coronal  > Dorsal  > > Laryngeal
        consco => [qw{
-               - co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
+               - co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>lˠ ɫ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
        }],
        vowels => [(
                '-',
@@ -198,12 +199,12 @@ ipa => {
                qw{Front Central Back}
        ), qw{
                .>Close      i y  ɨ ʉ  ɯ u
-               .>Near-close ɪ ʏ  - -  - ʊ
+               .>Near-close ɪ ʏ -ᵻ -ᵿ -ω ʊ
                .>Close-mid  e ø  ɘ ɵ  ɤ o
-               .>Mid        - -  ə -  - -
+               .>Mid       -ᴇ -  ə - - -ⱺ
                .>Open-mid   ɛ œ  ɜ ɞ  ʌ ɔ
                .>Near-open  æ -  ɐ -  - -
-               .>Open       a ɶ  - -  ɑ ɒ
+               .>Open       a ɶ -ä -ɒ̈ ɑ ɒ
        }],
 },