writing: phi should obviously correspond to old italic phe
authorMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Sun, 8 Feb 2015 11:29:53 +0000 (12:29 +0100)
committerMischa POSLAWSKY <perl@shiar.org>
Mon, 9 Feb 2015 19:29:47 +0000 (20:29 +0100)
Earlier ef is a newer sign with disputed origins [wikipedia].

writing-phnx.inc.pl

index 20549c297af70ad5e588a159c03c108b927444c1..302275012db845546e35f8add1f4d4472fcb5f3c 100644 (file)
@@ -4,7 +4,7 @@ use utf8;
 #runr_ys  => [qw{ ᚭ - ᛓ  ᚴ ᛆ  -  > -  ᚠ  >  > > - ᛧ ᚽ  ᚦ -  > ᛁ - ᛚ ᛙ ᚿ > -  -  - >  - -  ᚱ > ᛌ  ᛐ }], # short-twig fuþark
 #runr_m   => [qw{ ᚮ - ᛒ  ᚲ ᛆ  -  > -  ᚠ  >  > > - ᛧ ᚼ  ᚦ -  ᛁ ᛂ - ᛚ ᛘ ᚿ > -  -  - >  - -  ᚱ > ᛋ  ᛐ }], # fuþork (medieval)
  runr     => [qw{ ᚨ ᛈ ᛒ  ᚲ ᛃ  ᛞ  > ᛖ  ᚠ  ᛉ  > ᚢ ᚣ ᛇ ᚺ  ᚦ -  > ᛁ - ᛚ ᛗ ᚾ > ᚷ  ᛟ  - >  - ᛜ  ᚱ > ᛊ  ᛏ }], # elder fuþark (ᚹ from Y/P/Q?)
- ital     => [qw{ 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  > > 𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 �  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕 }],
+ ital     => [qw{ 𐌀 > 𐌁  > 𐌂  𐌃  > 𐌄  𐌅  >  > > 𐌖 𐌆 𐌇  𐌈 �  𐌉 𐌝 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 > 𐌎  𐌏  𐌐 >  𐌑 𐌒  𐌓 > 𐌔  𐌕 }],
  goth     => [qw{ 𐌰 > 𐌱  𐌲 𐌾  𐌳  > 𐌴  𐍆  >  > > 𐍅 𐌶 𐌷  𐌸 𐍈  > 𐌹 𐌺 𐌻 𐌼 𐌽 > -𐍇 𐌿 𐍀𐌵 -𐍊 - -𐍁 𐍂 > 𐍃  𐍄 }],
  copt     => [qw{ Ⲁ > Ⲃ  > Ⲅ  Ⲇ  > Ⲉ  >  >  > > Ⲩ Ⲍ Ⲏ  Ⲑ Ⲫ  > Ⲓ Ⲕ Ⲗ Ⲙ Ⲛ Ⲭ Ⲝ  Ⲟ  Ⲡ -Ⳁ Ⲋ -  Ⲣ > Ⲥ  Ⲧ }],
  cyrl     => [qw{ А Б В  > Г  Д  Е Э  >  -Ѵ > > У З И -Ѳ Ф  І Ј К Л М Н Х -Ѯ О  П Ц  Ч -Ҁ Р Ш С  Т }],