latin: common tool to dump static perl include
[sheet.git] / unicode.plp
index 184fcb601519cb51c12c5a92ba1784b1326c6b3e..ed89f2db3d98419bbd2cfd94abf9731b81ef2adb 100644 (file)
@@ -2,7 +2,7 @@
 
 Html({
        title => 'unicode glyph cheat sheet',
 
 Html({
        title => 'unicode glyph cheat sheet',
-       version => 'v1.0',
+       version => '1.1',
        description => [
                "Common Unicode characters with digraph or code point, layed out for quick location.",
                "Includes general symbols, arrows, drawing characters, and IPA letters.",
        description => [
                "Common Unicode characters with digraph or code point, layed out for quick location.",
                "Includes general symbols, arrows, drawing characters, and IPA letters.",
@@ -10,7 +10,8 @@ Html({
        keywords => [qw'
                unicode glyph char character reference common ipa symbol sign mark table digraph
        '],
        keywords => [qw'
                unicode glyph char character reference common ipa symbol sign mark table digraph
        '],
-       stylesheet => [qw'light dark red'],
+       stylesheet => [qw'light dark mono circus red'],
+       data => [qw( unicode-table.inc.pl data/unicode-char.inc.pl )],
 });
 
 :>
 });
 
 :>
@@ -29,194 +30,141 @@ use Shiar_Sheet::FormatChar;
 my $glyphs = Shiar_Sheet::FormatChar->new;
 
 if (exists $get{di}) {
 my $glyphs = Shiar_Sheet::FormatChar->new;
 
 if (exists $get{di}) {
-       $glyphs->{digraph} = defined $get{di} ? ! !$get{di} : 1;
-       $glyphs->{unicode} = 1;
+       $glyphs->{anno} = [ (!defined $get{di} || $get{di}) && 'di', 'hex' ];
 }
 if (exists $get{q}) {
 }
 if (exists $get{q}) {
-       $glyphs->{unicode} = -1;
-       $glyphs->{digraph}--;
+       $glyphs->{anno} = [];
+}
+if (exists $get{html}) {
+       $glyphs->{anno} = ['html', 'xml'];
+       $glyphs->{style} = 'html';
 }
 
 our $verbose = exists $get{v};
 
 }
 
 our $verbose = exists $get{v};
 
-$glyphs->print(
-       'Popular',
-       [qw{. « » . ‹ › . ‘ ’ . “ ” . „ ‚ . ‟ ‛}],
-       [qw{. † ‡ • . § ¶ # . © ® ™ . ° ′ ″ . − × ÷ . ± ² √}],
-       [qw{. ⚋ ⚊ . ⚐ ⚑ . ☺ ☹ . ✓ ✗ . ✔ ✘ }, $verbose ? () : qw{. ◄ ►}],
-       [qw{. å ä ö ü ß . ā æ ø ű ſ}],
-       [qw{
-               . á è õ û ç . ą ı ơ ů þ
-       }],
-       $verbose ? [qw{
-               .>Englisc   æ ð ē ȝ œ þ ƿ
-               .>Sámi      á č đ ŋ š ŧ ž
-               .>Slavic    ą ě ł ů ź ż ž
-               .>Türkçe    ç ğ ı İ ö ş ü
-               .>Esperanto ĉ ĝ ĥ ĵ ŝ ŭ
-       }] : (),
-       [qw{. α β}],
-       [qw{. ¿ … 〃 ‐ – . ‽ · ※ ‒ — }],
-
-       'Symbols',
-       [qw{. ¤ ¢ ₥ € £ ₨ $ ¥ . ฿ ₫ ₭ ₦ ₱ ₮ ₩ ₪}],
-       [qw{. ♠ ♡ ♢ ♣ . ♤ ♥ ♦ ♧}],
-       [qw{. ☮ ☯ ☻ ♪ ♲ ♿ }],
-       [qw{. ✂ ✉ ℻ ☎ ☏}, $verbose ? qw{. 🔞 🔾 🔰 🔮 🕀 } : ()], # communication
-       [qw{. ✊ ✋ ✌ }, $verbose ? qw{. 🖹 🐜 👼 } : ()], # 3-way (RockPaperScissors, TerranProtossZerg)
-       [qw{. ⚠ ☡ ☠}],
-       'Signs',
-       [qw{. ☉ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃ ♄ ♅ ♆ ♇}],  # solar
-       [qw{
-               . ♈ ♉ ♊ ♋ ♌ ♍ ♎ ♏ ♐ ♑ ♒ ♓
-       }, !$verbose ? () : qw{
-               . 寅 卯 辰 巳 午 未 申 酉 戌 亥 子 丑
-               . 虎 兔 龍 蛇 馬 羊 猴 雞 狗 豬 鼠 牛
-               . 🐅 🐇 🐉 🐍 🐎 🐐 🐒 🐓 🐕 🐖 🐀 🐂
-       }], # zodiac
-
-       'Key commands',
-       [qw{. ⇥ ⇤ . ␣ ⌫ }], # common spacing
-       [qw{. ⎀ ⇱ ⇞ . ⌦ ⇲ ⇟ }], # edit block
-       [qw{. ⇪ ⇯ ⇭ . ⇧ ⇮ № }], # modifier
-       [qw{. ⎈ ⌥ ⌘ ⎄ }], [qw{. ↵ ⎋ ⎉ ⎊ }], # command
-$verbose ? (
-       [qw{. ► ⏩ ⏭ ◼ ⚫ . ◄ ⏪ ⏮ ⏏ -❚❚ }], # player ui
-) : (),
-
-       'Arrows',
-       [qw{. ↖ ↑ ↗ ↔ . ← - → ↕ . ↙ ↓ ↘ -}],
-       [qw{. ⇖ ⇑ ⇗ ⇔ . ⇐ - ⇒ ⇕ . ⇙ ⇓ ⇘ -}],
-       [qw{. ⬁ ⇧ ⬀ ⬄ . ⇦ - ⇨ ⇳ . ⬃ ⇩ ⬂ -}],
-       [qw{. ⬉ ⬆ ⬈ ⬌ . ⬅ - ➡ ⬍ . ⬋ ⬇ ⬊ -}],
-       [qw{. ◩ ⬒ ⬔   . ◧ □ ◨   . ⬕ ⬓ ◪  }],
-       [qw{. ◤ ▲ ◥   . ◀ ◆ ▶   . ◣ ▼ ◢  }],
-       [qw{. ◸ △ ◹   . ◁ ◇ ▷   . ◺ ▽ ◿  }],
-$verbose ? (
-       [qw{.    .  -  .    }],
-       [qw{.    .  -  .    }],
-) : (),
-
-       'Line drawing',
-       [qw{. ╔ ╦ ╗ ═ . ╠ ╬ ╣ ║ . ╚ ╩ ╝ - }],
-       [qw{. ╒ ╤ ╕ . ╞ ╪ ╡ . ╘ ╧ ╛ }],
-       [qw{. ╓ ╥ ╖ . ╟ ╫ ╢ . ╙ ╨ ╜ }],
-       [qw{. ┌ ┬ ┐ . ├ ┼ ┤ . └ ┴ ┘}],
-       [qw{. ┏ ┳ ┓ . ┣ ╋ ┫ . ┗ ┻ ┛}],
-       [qw{. ┍ ┯ ┑ . ┝ ┿ ┥ . ┕ ┷ ┙}],
-       [qw{. ┎ ┰ ┒ . ┠ ╂ ┨ . ┖ ┸ ┚}],
-       [qw{
-               . ╴ ─ ╌ ┄ ┈ ╶ ╾
-               . ╸ ━ ╍ ┅ ┉ ╺ ╼
-               . ╵ │ ╎ ┆ ┊ ╷ ╿
-               . ╹ ┃ ╏ ┇ ┋ ╻ ╽
-       }],
-       [qw{. ╭ ╮ . ╰ ╯ }],
-       [qw{. ╱ ╳ ╲ }],
-       # ┞┟┡┢┦┧┩┪┭┮┱┲┵┶┹┺┽┾╀╁╃╄╅╆╇╈╉╊
-
-       'Blocks',
-       [qw{. □ ▣ ■ . ▤ ▦ ▥ . ▧ ▩ ▨}],
-       [qw{. ░ . ▒ . ▓ }],
-       [qw{. ▘ ▀ ▝ . ▌ █ ▐ . ▖ ▄ ▗ }],
-       [qw{. ▛ ▚ ▟ . ▙ ▞ ▜ }],
-       [qw{. ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ ▔ . ▏ ▎ ▍ ▌ ▋ ▊ ▉ ▕ }],
-
-       'IPA',
-       [qw{
-               - BiL:Bilabial LD:Labiodental D:Dental Alv:Alveolar PA:Postalveolar
-                 Rf:Retroflex Pal:Palatal Vel:Velar Uv:Uvular Ph:Pharyngeal
-                 EG:Epiglottal Gl:Glottal
-               .>Plosive                   p  -ȹ >  >  t  ʈ  c  k  q  =  ʡ  ʔ
-               .>Voiced_Plosive            b  -ȸ >  >  d  ɖ  ɟ  ɡ  ɢ  =  -  =
-               .>Nasal                     m  ɱ  >  >  n  ɳ  ɲ  ŋ  ɴ  =  =  =
-               .>Trill                     ʙ  -  >  >  r  -  -  =  ʀ  =  -я =
-               .>Tap/flap                  -  ⱱ  >  >  ɾ  ɽ  -  =  ɢ̆  =  -  =
-               .>Fricative                 ɸ  f  θ  s  ʃ  ʂ  ç  x  χ  ħ  ʜ  h
-               .>Voiced_fricative          β  v  ð  z  ʒ  ʐ  ʝ  ɣ  ʁ  ʕ  ʢ  ɦ
-               .>Lateral_fricative         =  =  >  >  ɬ  -  -  -  -  =  =  =
-               .>Voiced_lateral_fricative  =  =  >  >  ɮ  -  -  -  -  =  =  =
-               .>Approximant               -  ʋ  >  >  ɹ  ɻ  j  ɰ  -  -  -  =
-               .>Lateral_approximant       =  =  >  >  l  ɭ  ʎ  ʟ  -  =  =  =
-               .>Click                     ʘ  -  ǀ  ǁ  ǃ  -‼ ǂ  -  -  =  =  =
-               .>Implosive                 ɓ  ɗ̪  >  >  ɗ  -ᶑ ʄ  ɠ  ʛ  =  =  =
-       }],
-       [qw{
-               - co:coarticulated .>sç ɕ .>zʝ ʑ .>ʃx ɧ .>jʷ ɥ .>hw̥ ʍ .>ɰʷ w
-       }],
-       [(
-               '-',
-               map { substr($_, 0, 1).':'.$_, substr($_, 0, 1)." r:$_ rounded" }
-               qw{Front Central Back}
-       ), qw{
-               .>Close      i y  ɨ ʉ  ɯ u
-               .>Near-close ɪ ʏ  - -  - ʊ
-               .>Close-mid  e ø  ɘ ɵ  ɤ o
-               .>Mid        - -  ə -  - -
-               .>Open-mid   ɛ œ  ɜ ɞ  ʌ ɔ
-               .>Near-open  æ -  ɐ -  - -
-               .>Open       a ɶ  - -  ɑ ɒ
-       }],
-
-$verbose ? (
-       'Japanese',
-       [qw{
-                 - A  I  U  E  O  _
-               .>  あ い う え お =
-               .>K か き く け こ =
-               .>S さ し す せ そ =
-               .>T た ち つ て と =
-               .>N な に ぬ ね の ん
-               .>H は ひ ふ へ ほ =
-               .>M ま み む め も =
-               .>Y や =  ゆ =  よ =
-               .>R ら り る れ ろ =
-               .>W わ -ゐ = -ゑ を =
-       }],
-       [qw{
-                 - A  I  U  E  O
-               .>G が ぎ ぐ げ ご
-               .>Z ざ じ ず ぜ ぞ
-               .>D だ ぢ づ で ど
-               .>B ば び ぶ べ ぼ
-               .>P ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ
-       }],
-       [qw{
-                 - A  I  U  E  O  _
-               .>  ア イ ウ エ オ ー
-               .>K カ キ ク ケ コ =
-               .>S サ シ ス セ ソ =
-               .>T タ チ ツ テ ト =
-               .>N ナ ニ ヌ ネ ノ ン
-               .>H ハ ヒ フ ヘ ホ =
-               .>M マ ミ ム メ モ =
-               .>Y ヤ -  ユ -  ヨ =
-               .>R ラ リ ル レ ロ =
-               .>W ワ ヰ -  ヱ ヲ =
-       }],
-       [qw{
-                 - A  I  U  E  O
-               .>G ガ ギ グ ゲ ゴ
-               .>Z ザ ジ ズ ゼ ゾ
-               .>D ダ ヂ ヅ デ ド
-               .>B バ ビ ブ ベ ボ
-               .>P パ ピ プ ペ ポ
-               .>V ヷ ヸ ヴ ヹ ヺ
-       }],
-) : (),
+my @config = qw(
+       Popular
+               punctuation/quoting
+                       common=-5?common
+               symbols/binary?symbols/binary=-5
+               latin/sample=-1
+                       ?sample=2-
+                       ?uncommon
+               punctuation/version
+               punctuation/marks
+                       spacing
+       Symbols
+               symbols/currency
+                       cards=-3?cards
+                       ?chess
+                       harvey
+                       signs1
+                       communic=0?communic
+                       trinity=0?trinity
+                       signs2
+       Signs
+                       solar
+                       ?minorplanets
+                       zodiac=0-1=3?zodiac
+       Key_commands
+               keys/spacing
+                       editing
+                       modifier
+                       control
+                       command
+                       android=0
+                       ps
+                       ?player
+       Mathematics
+               math/size
+                       equal
+                       set
+                       logic
+       Arrows
+               arrows/single
+                       double
+                       white
+                       black
+                       block
+                       blacktri
+                       whitetri
+                       ?-large
+                       ?-heavy
+       Line_drawing
+               lines/double
+                       doubleh
+                       doublev
+                       single
+                       heavy
+                       heavyh
+                       heavyv
+                       straight
+                       curved
+                       diagonal
+       Blocks
+               block/square
+                       shades
+                       fill4
+                       fill4i
+                       fill8
+       IPA
+               ipa/cons
+                       consco
+                       vowels
+                       tones
+                       contours
+       ?Japanese
+               ?japanese/hira
+                       ?hiraderiv
+                       ?kata
+                       ?kataderiv
 );
 
 );
 
-:></div>
-
-<div class="legend">
-       <table class="glyphs"><tr>
-       <td class="X di-a">ascii
-       <td class="X di-d"><:= $glyphs->{digraph} ? 'digraph' : 'latin1' :>
-       <td class="X di-prop"><:= $glyphs->{digraph} ? 'proposed' : 'BMP' :>
-       <td class="X di-b">other unicode
-       <td class="X di-rare">discouraged
-       </table>
-</div>
+splice @config, 4, 2, qw(
+               latin/vowels=-5?latin/vowels
+                        westeuro
+                       ?easteuro
+) if exists $get{html};
+
+$_ and m{/*+(.+)} and @config = split /[ ]/, $1 for $Request, $get{q};
+
+my $tables = do 'unicode-table.inc.pl' or die $@ || $!;
+
+$glyphs->print(map {
+       my $_ = /(.*)\?(.*)/ ? ($verbose ? $2 : $1) : $_;
+       if (!$_) {
+               ();
+       }
+       elsif (/[A-Z]/) {
+               tr/_/ /;
+               $_;
+       }
+       else {
+               state $group;
+               $group = $1 if s{^([^/]+)/}{};
+               my @select = s/=(.*)// ? split(/=/, $1) : ();
+               my $table = $tables->{$group}->{$_}
+                       or die "Unknown table specified: $group/$_";
+
+               if (@select) {
+                       my $rowlen;
+                       for ($rowlen = 1; $rowlen++; $rowlen <= $#$table) {
+                               last if $table->[$rowlen] =~ /\./;
+                       }
+                       my @cells = map {
+                               my $end = (s/-(.+)?// ? ($1 // @$table / $rowlen - 1) : $_) + 1;
+                               $_ * $rowlen .. $end * $rowlen - 1;
+                       } @select;
+                       $table = [ @$table[@cells] ];
+               }
+               $table;
+       }
+} @config);
+
+say "</div>\n";
+
+say for $glyphs->legend;
 
 
+:>
 <script type="text/javascript" src="/clipboard.js"></script>
 
 <script type="text/javascript" src="/clipboard.js"></script>