d707b21b7d42138eb21771db8e8e562f8aaad0ca
[sheet.git] / writing-script.inc.pl
1 use utf8;
2 +{
3 arab     => 'Arabic',
4 armi     => 'Aramaic',
5 avst     => 'Avestan',
6 bali     => 'Balinese',
7 beng     => 'Bengali',
8 brah     => 'Brahmi',
9 cakm     => 'Chakma',
10 cham     => 'Cham',
11 copt     => 'Coptic',
12 cyrl     => 'Cyrillic',
13 deva     => 'Devanagari',
14 ethi     => "Ge'ez",
15 goth     => 'Gothic',
16 grek     => 'Greek',
17 gujr     => 'Gujarati',
18 guru     => 'Gurmukhi', # ਪੰਜਾਬੀ     ੧
19 hans     => 'Chinese',
20 hant     => 'Chinese',
21 hebr     => 'Hebrew',
22 ipa      => 'IPA',
23 iso      => 'ISO',
24 ital     => 'Old_Italic',
25 java     => 'Javanese',
26 kali     => 'Kayah_Li',
27 khmr     => 'Khmer',
28 knda     => 'Kannada',
29 lana     => 'Tai_Tham',
30 laoo     => 'Lao',
31 latn     => 'Latin',
32 lepc     => 'Lepcha',
33 lyci     => 'Lycian',
34 lydi     => 'Lydian',
35 mand     => 'Mandaic',
36 mlym     => 'Malayalam', # മലയാളം   ൧
37 mymr     => 'Burmese',
38 narb     => 'North Arabian',
39 nbat     => 'Nabataean',
40 olck     => 'Ol_Chiki',
41 orya     => 'Oriya', # ଓଡ଼ିଆ
42 osma     => 'Osmanya',
43 phli     => 'Pahlavi',
44 phlp     => 'Psalter Pahlavi',
45 phlv     => 'Book Pahlavi',
46 phnx     => 'Phoenician',
47 prti     => 'Parthian',
48 runr     => 'Runic',
49 samr     => 'Samaritan',
50 sarb     => 'South Arabian',
51 saur     => 'Saurashtra',
52 sinh     => 'Sinhala',
53 sund     => 'Sundanese',
54 syrc     => 'Syriac',
55 talu     => 'New_Tai_Lue',
56 taml     => 'Tamil', # தமிழ்         ௧
57 telu     => 'Telugu',
58 teng     => 'Tengwar',
59 tfng     => 'Tifinagh',
60 tglg     => 'Baybayin',
61 thai     => 'Thai', # ไทย
62 tibt     => 'Tibetan',
63 tlh      => 'Klingon',
64
65 digits_latn     => 'Arabic_(Western)',
66 digits_latnlat  => 'Roman',
67 digits_brai     => 'Braille_[⠼+]',
68        arabindi => 'Arabic_(Eastern)',
69        arabpers => 'Arabic_(Persian)',
70 digits_brahnumb => 'Brahmi',
71        lanahora => 'Tai_Tham_Hora',
72        suzhou   => 'Suzhou',
73 }